Vi har 117 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

15/12/2017
SØKNADSFRIST: 19.01.2017 Vi ønsker ikke henvendelse fra telefonselgere. Rådgiver/seniorrådgiver ved seksjon nordområdene i Tromsø - vikariat t.o.m. 30.11.2018Tromsø Statens strålevern Statens strålevern holder til i trivelig lokaler på Østerås, i Tromsø og Sør-Varanger. Vi har varierte og spennende oppgaver innen beredskap, sikkerhet, medisin, helse og miljø. Etaten består av fire avdelinger og har ca. 125 ansatte. Statens strålevern er en inkluderende arbeidslivsbedrift.   Avdeling sikkerhet, beredskap og miljø Avdelingen har ansvar for forvaltning av forurensingslovens bestemmelser på radioaktiv forurensning, radioaktivt avfall og i henhold til atomenergiloven. Avdelingens arbeid omfatter rådgivning og tilsyn med virksomheter. Arbeidsoppgavene i avdelingen innbefatter et bredt internasjonalt engasjement og inkluderer bl.a. oppfølging av internasjonale konvensjoner på miljø- og atomsikkerhetsområdet. Avdelingen har også oppgaver knyttet til den nasjonale atomberedskapen, herunder sekretariat og ansvar for Kriseutvalget for atomberedskap. Avdelingen driver også FoU virksomhet innen våre fagområder. Avdelingen er delt i fire seksjoner. Seksjon nordområdene har hovedoppgaver innen beredskap og overvåkning i nord, deltagelse i FoU samarbeid i Framsenteret og regionalt norsk-russisk miljø- og beredskapssamarbeid. Seksjonen er lokalisert på Framsenteret i Tromsø og ved NIBIO Svanhovd i Sør-Varanger. Om stillingen Vi kan tilby arbeidsoppgaver innen forsknings- og utviklingsprosjekter med fokus på beskyttelse av miljøet ved radioaktiv forurensning, radioøkologi, naturlig stråling, samt atomberedskap. Seksjonen arbeider med miljøovervåkning både nasjonalt og internasjonalt og har ansvaret for det norsk-russiske miljøovervåkningsprogrammet. Arbeidet vil omfatte alle deler av forskningen fra feltarbeid/datainnsamling via systematisering til resultatrapportering og publisering, samt informasjonsarbeid og beredskapsarbeid overfor berørte grupper innen befolkning og næringsvirksomhet. Deltagelse i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver må påregnes. Kvalifikasjoner For stillingen kreves høyere utdanning (mastergrad eller tilsvarende) helst naturvitenskapelig innen fysikk, kjemi, biologi, miljøstudier og/eller strålevern og beredskap. Relevant faglig erfaring innen radioaktivitet og strålevern er ønskelig. Søkeren må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk, helst også på norsk/skandinavisk. Gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig vektlegges. Det er en fordel med erfaring fra internasjonalt samarbeid. Det vil også være en stor fordel om søkeren har erfaring fra laboratoriearbeid (gammaspektrometri, radiokjemi eller analytisk kjemi). Vi tilbyr Lønn etter Statens regulativ som rådgiver SKO-1434, kr. 474.700-569.000 eller seniorrådgiver SKO-1364, kr. 569.000 - 623.900 avhengig av kvalifikasjoner. Arbeidssted: Statens stråleverns nordområdeseksjon ved Framsenteret i Tromsø.  Søknadsfrist 19. januar 2018. Søknaden merkes: 12/17 (69) Tiltredelse: snarest Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Inger Margrethe Eikelmann, tlf. 67 16 26 80 eller mobil 90557894. Ytterligere opplysninger om Statens strålevern finnes på vår nettside  www.nrpa.no  
Statens Strålevern Tromsø, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 27.12.2017 Vi trenger positive, løsningsorienterte og engasjerte medarbeidere. Vi kan tilby en variert arbeidsdag med allsidige utfordringer.   Skjervøy sykestue og sykehjem har følgende faste og vikariat stillinger ledige: 70% fast stilling for offentlig godkjent sykepleier med tiltredelse så raskt som mulig. 3 stk. 12,56 % faste helgestillinger på avdeling for personer med demenssykdom for hjelpepleier/helsefagarbeider/pleiemedhjelper med tiltredelse så raskt som mulig. Et antall 12,68 % faste helgestillinger på sykestue/sykehjem for hjelpepleier/helsefagarbeider/ pleiemedhjelper, med tiltredelse så raskt som mulig. 17,84 % faste helgestilling natt for hjelpepleier/helsefagarbeider, med tiltredelse så raskt som mulig. 90% fast stilling for kokk med fagbrev ved sykestua/sykehjemmet med tiltredelse 01.02.2018. 80% fast stilling for hjelpepleier/ helsefagarbeider på sykestua/sykehjemmet, med tiltredelse 01.02.2018. 15% fast helgestilling for kjøkkenassistent med tiltredelse 01.03.2018. 60% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider på sykestua/sykehjemmet, med tiltredelse 01.09.2018. 50 % fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider på sykestua/sykehjemmet, med tiltredelse 01.09.2018. 50% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider på avdeling for personer med demenssykdom, med tiltredelse 01.09.2018.   Vikariat; 20% helgestilling på avdeling for personer med demenssykdom for hjelpepleier/helsefagarbeider/pleiemedhjelper, med tiltredelse så raskt som mulig og varighet frem til 31.08.2018  Stillingene innebærer turnus med for tiden jobb hver tredje helg. Det tas forbehold om evt. endringer.  Egenskaper: Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig Samarbeidsvillig Bidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt Lønn i henhold til gjeldende tariff. Sykepleierstillingene har et tillegg på årslønna for 3. delt turnus på kr. 40.000,- pr.år. Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.  Politiattest kreves før tilsetting.  Kontaktperson: Virksomhetsleder for Skjervøy sykestue og sykehjem Åshild Hansen tlf. 77775742 Søknad med oppdaterte arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes helse- og omsorgssjefen, postboks 145G, 9189 Skjervøy eller på e-post til:   helseogomsorg@skjervoy.kommune.no
Skjervøy kommune
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 27.12.2017 Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig. Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg. Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret.   I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter  hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen. Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i  hjemmet til brukerne. I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen. For tiden er arbeidstid i hjemmetjenesten i to delt turnus. En tilstreber at sykepleiere i sin turnus blant annet skal ha ansvarsuker med dagvakter.   Hjemmetjenesten på Skjervøy har følgende ledige stillinger; 100% vikariat stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider med tiltredelse så raskt som mulig og varighet frem til 01.12.2018 100% fast stilling for sykepleier med tiltredelse 01.02.2018 Stillingene går i to delt turnus med vakter hver 3.helg. Det tas forbehold om evt. Endringer.   Egenskaper: Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig Samarbeidsvillig Bidra til et godt arbeidsmiljø Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt  Lønn i henhold til gjeldende tariff. Sykepleierstillingene i hjemmetjenesten har et rekrutteringstilskudd på kr. 20.000,- pr. år i tillegg til årslønna. Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Politiattest kreves før tilsetting. Søkere må ha førerkort for bil. Kontaktperson: Virksomhetsleder for hjemmetjenesten Eldbjørg Nyvoll tlf. 77775732 Søknad med oppdaterte arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes helse- og omsorgssjefen, postboks 145G, 9189 Skjervøy eller e-post til:  helseogomsorg@skjervoy.kommune.no
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 20.12.2017 2 stk. faste 100% stillinger for vernepleiere i for tiden 2-delt turnus med arbeid hver 3.helg ved Solsikken avlastnings- og omsorgsbolig.  Solsikken tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn og unge med utviklingshemming og består av 4 leiligheter som er privat leid av brukerne samt 3 avlastningshybler til brukere som bor hjemme hos sine foreldre. Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Vi ønsker oss engasjerte ansatte som søker å utgjøre en forskjell for andre og vil utvikle seg faglig sammen med oss!   Kompetansekrav: Godkjent Vernepleier med 3-årig høyskole-/universitetsutdanning   Arbeidsoppgaver: Vernepleier har i samråd med virksomhetsleder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av de tilbud som gis til virksomhetens tjenestemottakere. Samarbeide med brukere, hjelpeverger, pårørende, ansatte og andre aktuelle samarbeidspartnere. Organisere fagmøter. Veiledning av de ansatte. Oppfølging av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, samt individuelle planer. IPLOS registrering. Stillingene har et rekrutteringstilskudd på kr. 30.000,- pr. år i tillegg til årslønna. Den som blir tilsatt kan ytes flyttegodtgjøring.  Kommunen kan også være behjelpelig med å skaffe bolig. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ansettelse skjer etter gjeldende avtaleverk, med de vilkårene og plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Menn oppfordres til å søke. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene finner du her på vår hjemmeside. For flere opplysninger om stillingene kan helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550, eller konst. virksomhetsleder Elisabeth Sørensen, tlf. 77775682 kontaktes.  Søknad med kopi av attester av vitnemål og opplysninger om referanser sendes Skjervøy kommune v/helse- og omsorgssjefen, Postboks 145, 9189 Skjervøy 
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 27.12.2017 Helse- og omsorgsetaten utlyser: FYSIOTERAPEUT – 80 % vikariat i perioden 15.03 -28.02.19 Evt. 50% Ergoterapeut i vikariat i samme periode.  Helse- og omsorgsetaten har ledig et 80 % vikariat som prosjektleder/fysioterapeut i Nærværsprosjektet hvor fokuset er økt arbeidsnærvær og forebygging. Stillingen er tilknyttet frisklivssentralen. Skjervøy kommune har et fokus på å få økt arbeidsnærvær og målgruppen vil være kommunens ansatte. Stillingen er 80% hvor 50% er knyttet til prosjektet og 30% er knyttet til fastlønnstilskudd for fysioterapeuter. Dersom du er ergoterapeut vil stillingen være 50% som prosjektleder.   Arbeidsoppgaver: Delta i oppbygging, utvikling og implementering av gruppetilbud rettet mot målgruppen. Ansvar for å drifte grupper med trening. Individuell oppfølging/fysioterapi av brukere i målgruppen. Andre forebyggende tiltak som undervisning i ergonomi, forflytningsteknikk, stressmestring, etc. etter behov. Delta i samarbeidsmøter i egen tjeneste og i andre samarbeidsfora. Tverrfaglig veiledning, fagutvikling og undervisning.   Kvalifikasjoner: Utdanning som fysioterapeut på bachelornivå – da for 80% stilling. Må ha interesse for utviklings- og prosjektarbeid. Må ha interesse for tverrfaglig samarbeid, men også kunne jobbe selvstendig. Må ha interesse for forebyggende arbeid og gruppetreninger. Kursing i helsesamtaler, etc er ønskelig. Krav om politiattest.   Egenskaper: Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid Liker utfordringer og har evne til nytenkning Arbeider systematisk og strukturert Punktlighet og god evne til forberedelse Er løsningsorientert Har god formidlingsevne i undervisningssituasjoner Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: 80% stilling dersom du er fysioterapeut og 50% stilling dersom du er ergoterapeut Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø En utfordrende stilling med muligheter for nytenkning Fleksibel arbeidstidsordning Grunnlønn etter tariff, med muligheter for kompetansetillegg for videreutdanning Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Ansettelse skjer etter gjeldende avtaleverk, med de vilkårene og plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene finner du her på vår hjemmeside. For flere opplysninger om stillinga kan Prosjektleder og fysioterapeut Susanne Minde tlf 48072551 eller Ledende fysioterapeut Siv Marita Karlsen, tlf. 77775722 kontaktes.  Søknad med oppdatert arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes Skjervøy kommune, helse- og omsorgssjefen, Boks 145 G, 9189 Skjervøy, eller på e-post til:  helseogomsorg@skjervoy.kommune.no
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 27.12.2017 Helse- og omsorgsetaten utlyser:                                                        100% fast stilling som leder av Solsikken avlastnings- og omsorgsboligene for barn og unge med funksjonsnedsettelser fra 1.mars 2018 Solsikken tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn og unge med utviklingshemming og består av 4 leiligheter som er privat leid av brukerne samt 3 avlastningshybler til brukere som bor hjemme hos sine foreldre. Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Helse- og omsorgsetaten er i omstilling, noe som for denne stillingen vil bety ansvaret for hele PU-tjenesten fra 01.05.2018. Vi ønsker at du: har helse-/sosialfaglig utdanning på universitets/høgskolenivå har relevant ledererfaring er inspirerende, imøtekommende og fleksibel har god kommunikasjonsevne i møte med brukere, pårørende og ansatte Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: Ansvarlig for drift av avlastnings- og omsorgsboligene herunder faglig ansvar for kvalitet overfor brukerne våre Personalansvar Budsjettansvar Vi tilbyr: En interessant lederstilling i en organisasjon hvor kvalitet og kvalitetsutvikling er høyt verdsatt og hvor gode rutiner og systemer er utarbeidet Å være i et lederteam med helse- og omsorgssjefen og virksomhetslederne innafor pleie- og omsorgstjenestene Skjervøy er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette gir skattemessige fordeler, rett til nedskriving av studielån med inntil kr. 25.000 pr. år og forhøyd barnetrygd Lønn etter avtale Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene finner du her på vår hjemmeside. For flere opplysninger om stillinga kan helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550, eller konst. virksomhetsleder Elisabeth Sørensen, tlf. 77775682 kontaktes. Søknad med godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes Skjervøy kommune, helse- og omsorgssjefen, boks 145 G, 9189 Skjervøy
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 27.12.2017 Skjervøy kommune er inne i en omorganiseringsprosess som vil medføre forandringer i rus- og psykiatritjenesten. Helse- og omsorgsetaten utlyser:                                                                   100% fast stilling som avdelingsleder av rus- og psykiatritjenesten fra 1.mars 2018 Helse- og omsorgsetaten er i omstilling, noe som for denne stillingen vil bety ansvaret for utetjenesten fra 01.05.2018. Utetjenesten skal bestå av 2,5 stillinger inkludert avd.leder. Stillingen vil være på dagtid. Vi ønsker at du: Har helse-/sosialfaglig utdanning på universitets/høgskolenivå Har relevant ledererfaring Er inspirerende, imøtekommende og fleksibel Har god kommunikasjonsevne i møte med brukere, pårørende og ansatte Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: Ansvarlig for drift av rus- og psykiatritjenesten herunder faglig ansvar for kvalitet overfor brukerne våre Delegert personalansvar herunder skaffe vikar og følge opp personal med medarbeidersamtaler mv. Delvis budsjettansvar Vi tilbyr: En interessant stilling i en organisasjon hvor kvalitet og kvalitetsutvikling er høyt verdsatt. Skjervøy kommune ligger under tiltaksområdet for Nord-Troms og Finnmark som innebærer nedskriving av studielån og skattefordeler. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Skikkethet, egnethet og god samarbeidsevne vektlegges. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene finner du her på vår hjemmeside. For flere opplysninger om stillinga kan helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550, eller virksomhetsleder Knut Kvernvold, tlf. 77775563 kontaktes. Søknad med godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes Skjervøy kommune, helse- og omsorgssjefen, boks 145 G, 9189 Skjervøy
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 27.12.2017 Helse- og omsorgsetaten i Skjervøy kommune trenger positive, løsningsorienterte og engasjerte medarbeidere. Vi kan tilby en variert arbeidsdag med allsidige utfordringer.   Helse- og omsorgsetaten utlyser: 50% vikariat for sykepleier i rus- og psykiatritjenesten med tiltredelse så raskt som mulig og varighet frem til 14.08.2018 Stillingen medfører turnusarbeid med arbeid hver 3. helg.   Vi ønsker at du: Er sykepleier eventuelt har annen relevant helse-/sosialfaglig utdanning på universitets-/høgskolenivå Har videreutdanning rus og psykiatri Har god kommunikasjonsevne i møte med brukere og pårørende   Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: Oppfølging av pasienter innskrevet i tjenesten i forhold til psykiske lidelser eller rusrelaterte problemer. Denne oppfølging i forhold til samtaler, helsehjelp og hjemmebesøk. Om morgen - rapport og gi rapport videre etter avtale med virksomhetsleder til dag eller aftenvakt. Vaktrom brukes til dette og der skal en også dokumentere arbeidet som er gjort. Ta IPLOS eller annen nødvendige registreringer i fagprogrammer. Ta kontakt med lege eller spesialisthelsetjenesten i situasjoner der dette er nødvendig. Dokumentasjon i fagprogrammet Profil. Medisinadministrasjon i forhold til ukesdosetter, kontroll, resepter eller gi og utlevering av medisiner til pasienter. Ha kontakt med NAV eller Asvo hvor dette er viktig for pasienter. Individuell plan og oppfølging av dem. Følge opp studenter når virksomheten har dette.   Arbeidsoppgavenes art krever en person som kan vise til: Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ Fleksibilitet, stabilitet og godt humør Systematisk og ryddig arbeidsform  Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer skattemessige fordeler, nedskriving av studielån med inntil kr 25 000 pr år, forhøyet barnetrygd og andre fordeler. Kommunen kan være behjelpelig med bolig. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Nærmere opplysninger om stillinga fås ved henvendelse til virksomhetsleder rus- og psykiatritjenesten Knut Kvernvold tlf. 77775563, eller helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550 Søknad med oppdatert arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes  helseogomsorg@skjervoy.kommune.no  eller til: Skjervøy kommune, helse- og omsorgssjefen, boks 145 G, 9189 Skjervøy
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 27.12.2017 Helse- og omsorgsetaten utlyser: Avdelingssykepleier Vi har ledig ei 100% fast stilling som avdelingssykepleier på Solkroken med tiltredelse så raskt som mulig. Avdelinga er ei skjerma enhet for personer med demenssykdom med 9 plasser. Stillinga er i 2 delt turnus med vakter hver 3.helg.  Vi søker etter en  sykepleier  som: Er ansvarsbevisst, fleksibel, tydelig og beslutningsdyktig- som kan ta et fullverdig ansvar- både når det gjelder ressursbruk, utvikling og organisering Er imøtekommende, samarbeidsvillig og løsningsorientert med evne til å motivere de ansatte å se nye løsninger og våge å gå nye veier Har gode kommunikasjonsevner med fokus på dialog med brukerne, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere Kan motivere personalet i arbeidet med å skape et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø Er målbevisst og tydelig og kan være en pådriver for å nå kommunale målsettinger Det er svært ønskelig med utdanning/erfaring innen ledelse og/eller demensomsorg  Stillinga vil ha følgende ansvarsområder: Stillinga er i organisasjonskartet sidestilt med avdelingssykepleier for sykestua/sykehjemmet og er direkte underlagt leder for institusjonen Direkte pasientretta arbeid utgjør en stor del av stillinga Personalansvar Sikre og utvikle et kvalitetsmessig godt og individuelt behandlings-, pleie- og omsorgstilbud Inngå i lederteam sammen med leder for institusjonen og avdelingssykepleier for sykestue/sykehjem hvor samhandling om bruk av personal- og økonomiske ressurser vektlegges  Skjervøy er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette gir skattemessige fordeler, rett til nedskriving av studielån med inntil kr. 25.000 pr. år og forhøyd barnetrygd. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn i henhold til tariff. Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Politiattest kreves før tilsetting.  Nærmere opplysninger om stillinga fås ved å kontakte leder for Skjervøy sykestue og sykehjem, Åshild Hansen tlf. 77775742. Søknad med oppdatert arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes Skjervøy kommune, helse- og omsorgssjefen, boks 145 G, 9189 Skjervøy, eller e-post:  helseogomsorg@skjervoy.kommune.no
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
15/12/2017
SØKNADSFRIST: 07.01.2018 Ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund tilbyr vi spennende utdanninger på Bachelor- og Masternivå, et rikt utvalg av etter- og videreutdanninger og utfordrende forskningsprosjekt i aktive fagmiljø. Studietilbudene omfatter bl.a., ingeniørfag, maritime fag, helsefag og økonomisk/administrative fag. Innenfor ingeniørfag har vi linjer for Brannsikkerhet, Maskin, KHMS og Elektro. Vi vektlegger samarbeid med privat næringsliv og offentlig sektor i regionen, og ønsker å være en sentral samfunnsutviklende aktør på regionalt nivå.   Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, har ledig en 100 % stilling innen fagområdet tunellbrannsikkerhet / beredskap. Det har vært en rekke alvorlige hendelser i både norske og utenlandske tuneller som aktualiserer dette temaet. Norges utdannelse av branntekniske ingeniører på bachelor- og master-nivå skjer på HVL, campus Haugesund, som har hatt faglig aktivitet på området siden 90-tallet. Master-utdanning i brannsikkerhet ble etablert i 2015 som en av åtte i verden. Et godt utbygd laboratorium er tilgjengelig på høgskolebygget, mens forsøk i større skala kan gjennomføres på et sikkerhetstreningsanlegg nord i Haugesund. Her har vi en egen brannhall som vil bli anvendt i forbindelse med undervisning, forskning og testing. Det er også faglig aktivitet innen simulering og modellering. I tillegg har vi også et bachelor-løp innen kvalitetsledelse og HMS,  samt etter- og videreutdanningstilbud innen beredskapsledelse,  og tilhørende forskningsaktiviteter. Vi har også et PhD program innen nautiske operasjoner som er et felles PhD program med NTNU, UiT og HSN, hvor brannsikkerhet er et valgemne.   Ansvars- og arbeidsoppgaver Stillingen vil omfatte forskning innen tunellsikkerhet, og beredskap i forhold til dette. Tilsettingsperioden er inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Opptak til doktorgradsprogram må dokumenteres innen tre måneder etter tilsetting som stipendiat. Den som blir tilsatt må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som tilsettes vil være med å bidra til • å styrke forsknings- og fagmiljøet innen sikkerhet og beredskap • å fremme høgskolen som en dynamisk og produktiv kunnskaps- og forskningsinstitusjon Arbeidssted vil være i Haugesund.   Kvalifikasjoner Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende innen relevant et fagområde. Til eget doktorgradsprogram (fellesgraden) har vi karakterkrav B på masteroppgave og snittkarakter B på mastergradsløpet. Karakterkrav til opptak ved annen institusjon settes av den gradsgivende institusjonen. Kandidaten må kunne dokumentere sine kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Erfaring fra undervisning på universitets-/høgskolenivå med gode dokumenterte resultater er en fordel.   Personlige egenskaper   • Gode samarbeidsevner  • Fleksibel holdning • Selvstendig, ryddig og systematisk arbeidsform I vurderingen av aktuelle kandidater inngår intervju og prøveforelesning.      Stipendiatstillinger Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder.  Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad innenfor en tidsramme på tre år uten pliktarbeid eller fire år med pliktarbeid. Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved Høgskulen på Vestlandet i tilsettingsperioden og blir tatt opp på en av høgskolens ph.d.-studier eller et relevant doktorgradsprogram ved en annen institusjon. Søknad om opptak til ph.d.-studiet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Ved HVL er frist for opptak senest tre måneder etter tilsetting, andre institusjoner kan ha andre frister. Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen.  Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt: Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.  Vi tilbyr Stillingen blir lønnet i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, kode 1017 stipendiat. Stillingen gir medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjonsvilkår og låneordninger. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Vi tilbyr ellers: • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten • Muligheter for trening i arbeidstida • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.), attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.  Generell informasjon Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.    Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er en IA-bedrift.    Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er: Studieleder Jens Chr. Lindaas, tlf. 905 06 797, e-post  jens.lindaas@hvl.no Førsteamanuensis Morten Sommer, tlf. 52 70 26 95, e-post  morten.sommer@hvl.no Førsteamanuensis Monika Metallinou Log, tlf. 52 70 26 49, e-post  monika.metallinou@hvl.no Dekan Anne Robbestad, tlf. 52 70 27 38 / 483 53 986, e-post anne.robbestad@hvl.no  
Høgskulen på Vestlandet Haugesund, Norge