Vi har 48 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

17/10/2017
SØKNADSFRIST: 06.11.2017 Ved UiT Norges arktiske universitet, er det ledig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRNS). Instituttet har i dag organisatorisk tilhørighet til Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, men fra 1. januar 2018 vil Institutt for reiseliv og nordlige studier være organisert under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet). Instituttleder ansettes på åremål for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to fireårsperioder. Ønsket tidspunkt for tiltredelse er 1. januar 2018. Instituttlederstillingen har Alta som arbeidssted. HSL-fakultetet har fra 1. januar 2018 syv institutter og fire sentre. Ved fakultetet er det omlag 630 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning. Institutt for reiseliv og nordlige studier har i dag ca. 25 vitenskapelige stillinger, instituttleder og kontorsjef. IRNS tilbyr to internasjonale studieprogram: Bachelor in Arctic Adventure Tourism og Master in Tourism studies, samt to norskspråklige bachelorprogram i medieproduksjon og i nordlige studier. Studiesteder er Alta og Kirkenes, men instituttet bidrar også til studieprogram ved Idrettshøgskolen sin 1-årig naturguide-utdanning i Svolvær, samt Arctic Nature Guide på Svalbard. Instituttets vitenskapelige ansatte bidrar med undervisning og veileder studenter fra bachelor til ph.d. IRNS har en stor og omfattende forskningsportefølje og er et av landets ledende miljøer innen reiselivsforskning. Instituttet har for tiden forskningsprosjekter finansiert fra Norges Forskningsråd, og en rekke andre offentlige aktører. IRNS har også et tett samarbeid med reiselivsnæringsorganisasjoner og jobber med kompetanseutviklingsprosjekter i samarbeid med Arena lønnsomme vinteropplevelser. Det arbeides også med etablering av Center for Sustainable Arctic Tourism som skal være instituttets målrettede verktøy for forskning og utdanningssamarbeid med fokus på arktiske forhold. Les mer om Institutt for reiseliv og nordlige studier  her . UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse og tilsatt leder har den daglige ledelse av instituttets faglige og administrative virksomhet (samt ansvar for å forberede saker til instituttstyret). Instituttleder skal foreta nødvendige prioriteringer vedrørende forsknings- og utviklingsaktiviteten (FoU) i samsvar med fastsatte mål og strategier. Det er utarbeidet egen instruks for stillingen. Fakultetet søker leder som har: Førstestillingskompetanse og/eller doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for instituttet Gode lederegenskaper Erfaring med økonomi og personalledelse Gode samarbeidsevner Fleksibilitet og evne til strategisk tenkning Det er en fordel med erfaring fra lederstillinger i offentlig og/eller privat sektor, samt erfaring fra forskning og forskningssamarbeid. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillings-kompetanse fravikes. Instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. I stillingen er det rom for å drive egen forskningsaktivitet i den utstrekning ivaretagelsen av stillingens hovedoppgaver tillater det. Søkere som har fast stilling ved UiT, gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting. I løpet av 2018 vil det skje en gjennomgang av instituttstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfatter i utgangspunktet alle instituttene og vil kunne påvirke styringsordninger og sammensetning av enheter som er på instituttnivå. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til dekan Wenche Kjæmpenes, tlf. 78450476, e post: wenche.kjempenes@uit.no eller konstituert fakultetsdirektør Rune Sundelin, tlf. 78450108, e-post: rune.sundelin@uit.no Søknad  sendes elektronisk på søknadsskjema på www.jobbnorge.no og skal inneholde: søknadsbrev CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid) vitnemål og attester søker oppfordres til å oppgi referanser Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester. Generelt for stillinger ved UiT Norges arktiske universitet Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen. Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.
UiT Norges arktiske universitet Alta, Norge
17/10/2017
SØKNADSFRIST: 26.10.2017 At the Department of Tourism and Northern Studies, UiT The Arctic University of Norway, workplace Alta, there is a vacant position from 01.01.2018 for a candidate wishing to take the degree of philosophiae doctor (PhD). The position is connected to the project  Intangibilization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries , UiT The Arctic University of Norway, Department of Tourism and Northern Studies, UiT i Alta. The position is for 3 or 4 years. This is a research training position suitable for an applicant with the aim of taking a PhD. Admission to doctoral programme is a requirement and the period of study will start on commencement of the position. The successful applicant will participate in the university’s organized research training, and the PhD shall be completed during the term of appointment. For further details of the position and field of study, please contact Head of Department Bente Haug of the Department of Tourism and Northern Studies on Tel No (+47) 78450154 or by email at  bente.haug@uit.no  or the project leader Professor Kjell Olsen on Tel No (+47) 78450436/ 90162253, email  kjell.o.olsen@uit.no . Affiliation The position is organised within the Department of Tourism and Northern Studies, with Alta as the place of work and office location. Institute for Tourism and Northern studies currently has approx. 25 scientific positions, head of department and office manager. The candidate will be connected to the research group Narrating the Post-Colonial North ( https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=409092  ).   Field of research and other duties The project  Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries , is financed by the Norwegian Research Council from 2017 to 2020. The research team consists of researchers from Varanger Museum IKS Avd. Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum, Nicolaysen Film AS and UiT The Arctic University of Norway, working in the fields of Media studies, Anthropology, Visual Anthropology, Folklore, Museology and Art history. The overarching research question for this project has to do with what kind of contemporary Kven and Norwegian-Finnish heritage and cultural processes take place in the intersection between commodification, political and institutional boundary making of different scale in Northern Norway today. This project targets two areas of symbolic raw material for heritage building (language and nature/place) and three institutional fields of investigation (family, museums, cultural industries). Three places (Nordreisa, Skallelv, and Vadsø) will be nodal points for the investigations, by the concept of returns and mobilities framed by ideas of the cosmopolitan and the vernacular. In line with this, we aim to capture how heritage is shaped by returns to imaginaries of places, and representations of present and past, as well as how mobilities of ideas, people, and representations infuse, as well as create, deficits of meaning (For project description see  https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=522723 ). The PhD project must relate to one or several of the three institutional fields of investigation (family, museums, and cultural industries) and in some way connect to at least one of the three places (Nordreisa, Skallelv, Vadsø). Applicants who are fluent in a Scandinavian language will normally be preferred. Language skills in Kven and/or Meänkieli language(s), alternatively Finnish, is an advantage. We encourage a 6-12 months stay at a university outside Norway during the PhD period. Required qualifications The successful applicant must fulfil the entrance requirements for PhD programmes at UiT, cf. § 6 of the  PhD Regulations for UiT The Arctic University of Norway . The applicant must also document satisfactory proficiency in a Scandinavian language and oral and written English. The applicant must hold a Master’s degree or equivalent in Media Studies, Anthropology, Visual Anthropology, Folklore, Museology, Socio-Linguistics or related subjects. The applicant must have a minimum of grade B or relevant level in institutions outside Norway in his/her Master’s thesis. Personal suitability will be emphasised. Admission to the PhD programme Admission to the doctoral programme is a prerequisite for appointment as a PhD candidate, cf. § 9 of the  PhD Regulations for UiT The Arctic University of Norway . Within three months of commencement of employment, the final plan for the research training must be approved and regulated by a formal agreement. In this connection, the successful applicant will be allowed up to two months from the date of commencement to submit a draft or revised project proposal and suggestions for topics in the educational component of the PhD. If the PhD agreement is not signed within the deadline, the employer may terminate the agreement, cf. § 1-3 (8) of the Regulations on Conditions of Employment as Postdoctoral Fellow, PhD Candidate, Research Assistant and Specialist Candidate.  Duties The normal employment period for PhD candidates is four years, with 25% compulsory duties or a three-year period without compulsory duties. The appointment is for four years with 75% research, alternatively three years with 100% research. In a four year employment period, the additional 25% of the position may be used for other relevant work, such as leadership, development and learning, cf. the guidelines for the duties of a PhD candidate. The salary for the position of PhD candidate is based on the State Salary Scale, Code 1017 LR 20, Alternative 8, Pay Grade 50-57 (currently NOK 430 200-483 400). There is a deduction of 2% as a statutory contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund. Assessment An expert committee will assess applicants. Particular emphasis will be placed on the applicant’s research potential as demonstrated by: •   the Master’s thesis or equivalent in relevant disciplines •   any other academic work •   a project proposal of maximum 5 pages In addition, consideration may be given to work experience and other activities of significance for the applicant’s ability to successfully complete the PhD. The applicant’s general teaching qualifications will also be considered, including any teacher training, teaching experience, experience of popularisation and experience of/formal qualifications in other forms of communication/dissemination. Any information and material to be considered by the assessment committee must be submitted by the deadline. The applicants considered to be best qualified will be invited to attend an interview, where one important objective will be to assess the applicant’s personal suitability for the position. How to apply Applications must be submitted electronically using the application form available at  Jobbnorge . The application must include: letter of application project proposal ( 5 pages, see  Template for project description ) CV (containing full details of education, work experience and relevant academic work) certified copies of certificate and transcript of Bachelor’s degree or equivalent certificate and transcript of Master’s degree or equivalent diploma supplement for degrees awarded documentation of proficiency in English  2-3 references (with name, relation to candidate, e-mail and phone number)  List and description of academic publications, including the author(s) and title. For articles: name and volume of journal, first and last page of article, year of publication For books: publisher, year of publication and number of pages  Please note that documents must be in English or a Scandinavian language. All published or unpublished work that the applicant wishes to be considered by the assessment committee must be attached to the application. The assessment will be conducted on condition of receipt of the above documents. Applicants invited to attend an interview must bring their original certificates and references. For further information, please refer to the  Supplementary Regulations for Appointment to Positions as Postdoctoral Fellow, PhD Candidate and Research Assistant at UiT the Arctic University of Norway , and the Regulations on Conditions of Employment as Postdoctoral Fellow, PhD Candidate, Research Assistant and Specialist Candidate. General information on positions at UiT The Arctic University of Norway UiT The Arctic University of Norway emphasises diversity and therefore encourages qualified applicants to apply irrespective of gender, work capacity and national or ethnic background. The University is an inclusive workplace (IA) and therefore endeavours to adapt working conditions for employees with reduced work capacity. Personal data provided in the application or CV will be handled in accordance with the Norwegian Personal Data Act. Under the Freedom of Information Act § 25, Paragraph 2, the applicant may request not to be included in the publicly available list of applicants. The University may nevertheless decide to publish the name of the applicant, in which case the applicant will be notified in advance. 
UiT Norges arktiske universitet Alta, Norge
17/10/2017
SØKNADSFRIST: 26.10.2017 At the Department of Tourism and Northern Studies, UiT The Arctic University of Norway, workplace Alta, there is a vacant position from 01.01.2018 for a candidate wishing to take the degree of philosophiae doctor (PhD). The position is for 3 or 4 years. This is a research training position suitable for an applicant with prior research training with the aim of taking a PhD. Admission to doctoral programme is a requirement and the period of study will start on commencement of the position. The successful applicant will participate in the university`s organized research training, and the PhD shall be completed during the term of appointment. For further details of the position and field of study, please contact Head of Department Bente Haug of the Department of Tourism and Northern Studies on Tel No (+47) 78450154 or by email at  bente.haug@uit.no  or the project leader Young-Sook Lee on Tel No (+47) 78450164 or by email at  young-sook.lee@uit.no Affiliation The position is organised within the Department of Tourism and Northern Studies, with Alta as the place of work and office location. Institute for Tourism and Northern studies currently has approx. 25 scientific positions, head of department and office manager. The candidate will be a part of the project “Sustainable Arctic Tourism”, Department of Tourism and Northern Studies, Alta. Field of research/research project and other duties Field of research as below: What is meant by nature, its boundaries and perceptions are largely defined by social construction (Dake, 1992; Demeritt, 2002; Eder, 1997; Greider & Garkovich, 1994). Consequently, people with different cultural and philosophical backgrounds seem to have different meanings of nature, its elements, hence the very definition of environmental sustainability is contested. This is one of the reasons why we, in the 21st century, are faced with questions at global level, such as `what is environmental sustainability? ; `How do we know that we are placing reasonable limits to growth as an exchange for economic benefits?´, etc.. As the world is becoming more and more connected via technology and transport infrastructures, we witness more people travelling to further places from their normal places of residents. Coupled with ever-growing people’s desire to explore different parts of the world, increasing environmental problems and changing climate all over the globe, understanding different tourist markets´ meaning and perception of nature becomes even more significant in today´s tourism sector. This is due to the fact that tourism industry, in its efforts for economically sustainable business, tends to design, plan and provide what appear to be the market expectations and requests. However, the current tourism industry, let alone Arctic tourism industry, is ill equipped with the knowledge that is other than Western, largely Judao-Christianity based understanding and perception of nature. The current state of lack of comprehensive understanding on diverse notions of nature, held in different markets, calls for an in-depth research on growing tourist markets´ perception of Arctic nature. One notable change in the global tourists market is the rapid growth of East Asian markets. Paralleled to the global tourists market trend, the increase of East Asian tourists in the Arctic destinations has been phenomenal in recent years. As part of the increasing worldwide international tourist arrivals from 278 million in 1980 to 1133 million in 2014 (UNWTO, 2015), this changing pattern of the tourist market is not surprising. The fastest growing international tourists markets originate from China and East Asia where China alone marked 117 million outbound visitors in the year 2014 (CNTA, 2015). This highlights a significant pattern change in the world´s tourist market and to the Arctic as a tourist destination. Due to the current lack of organised research focusing on Arctic tourism, however, only anecdotal evident can be used, which shows continuous increases every year (Huang et al., 2017). In the Norwegian context, the significance of the Chinese and East Asian tourists markets increase accordingly. Chinese market´s increase between 2010 and 2014 marked 159,4% in Northern Norway, the highest increase from entire markets (NordNorsk Reiseliv, 2015). However, the phenomenon is yet to be dealt with appropriate actions at the industry level based on in-depth research. The fundamental position on the concept of nature in East Asian societies is that physical nature and humanity is in one unity (Tu, 1985; Tucker, 1991; Tucker, 1998). This unity between nature and humanity leads to the essential need for harmony between them (Lee et al., 2012). This cultural philosophy on nature is largely originating from the societies´ religious and cultural backbones, including Daoism, Confucianism and Zen Buddhism (Lee & Prebensen, 2014). With increasing concerns over environmental degradation on the planet Earth, combined with noticeable climate changes in recent years, understanding different cultural positions on nature is gaining more significance and academic currencies. This is no exception for tourism researchers, who are keen to have good insights into existing and potential tourist markets. This PhD thesis has three amis to achieve:   to better understand the East Asian notion of nature in the context of Arctic nature - may delve deeper into the East Asian notion of harmony to present a comparative analysis of East Asian notion of Arctic nature in relation to Scandinavian notion of Arctic nature to present the areas of application in the Arctic tourism setting driven from the study findings Requried qualifications The successful applicant must fulfil the entrance requirements for PhD programmes at UiT, cf. § 6 of the  PhD Regulations for UiT The Arctic University of Norway . The applicant must also document satisfactory proficiency in oral and written English that satisfies the Norwegian Higher Education Entrance Qualification.  The successful applicant will have a Master’s degree in tourism studies or relevant area with a focus on nature, environment and tourism. The applicant must have a minimum of grade B or relevant level in institutions outside Norway in his/her Master’s thesis.  Personal suitability will be emphasised.  Admission to the PhD programme Admission to the doctoral programme is a prerequisite for appointment as a PhD candidate, cf. § 9 of the  PhD Regulations for UiT The Arctic University of Norway .  Within three months of commencement of employment, the final plan for the research training must be approved and regulated by a formal agreement. In this connection, the successful applicant will be allowed up to two months from the date of commencement to submit a draft or revised project proposal and suggestions for topics in the educational component of the PhD. If the PhD agreement is not signed within the deadline, the employer may terminate the agreement, cf. § 1-3 (8) of the  Regulations on Conditions of Employment as Postdoctoral Fellow, PhD Candidate, Research Assistant and Specialist Candidate .  Duties The normal employment period for PhD candidates is four years, with 25% compulsory duties. A three-year period without compulsory duties may be considered.  The appointment is for four years with 75% research, alternatively three years with 100% research.  In a four year employment period, the additional 25% of the position may be used for other relevant work, such as leadership, development and learning, cf. the guidelines for the duties of a PhD candidate.  The salary for the position of PhD candidate is based on the State Salary Scale, Code 1017 LR 20, Alternative 8, Pay Grade 50-57 (currently NOK 430 200-483 400). There is a deduction of 2% as a statutory contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.  Assessment Applicants will be assessed by an expert committee. Particular emphasis will be placed on the applicant’s research potential as demonstrated by: • the Master’s thesis or equivalent • any other academic work • a project proposal of maximum 5 pages In addition, consideration may be given to work experience and other activities of significance for the applicant’s ability to successfully complete the PhD. The applicant’s general teaching qualifications will also be considered, including any teacher training, teaching experience, experience of popularisation and experience of/formal qualifications in other forms of communication/dissemination. Any information and material to be considered by the assessment committee must be submitted by the deadline.  The applicants considered to be best qualified will be invited to attend an interview, where one important objective will be to assess the applicant’s personal suitability for the position.  How to apply   Applications must be submitted electronically using the application form available at  Jobbnorge.no   The application must include:  • letter of application • CV (containing full details of education, work practice and relevant work experience and references) • certified copies of - certificate and transcript of Bachelor’s degree or equivalent - certificate and transcript of Master’s degree or equivalent - diploma supplement for degrees awarded - documentation of proficiency in English - references - project proposal, if required • List and description of academic publications, including the author(s) and title.  For articles: name and volume of journal, first and last page of article, year of publication For books: publisher, year of publication and number of pages  All published or unpublished work that the applicant wishes to be considered by the assessment committee must be attached to the application.  The assessment will be conducted on condition of receipt of the above documents. Applicants invited to attend an interview must bring their original certificates and references. For further information, please refer to the  Supplementary Regulations for Appointment to Positions as Postdoctoral Fellow, PhD Candidate and Research Assistant at the UiT The Arctic University of Norway  and the Regulations on Conditions of Employment as Postdoctoral Fellow, PhD Candidate, Research Assistant and Specialist Candidate.  General information on positions at UiT The Arctic University of Norway UiT The Arctic University of Tromsø emphasises diversity and therefore encourages qualified applicants to apply irrespective of gender, work capacity and national or ethnic background. The University is an inclusive workplace (IA) and therefore endeavours to adapt working conditions for employees with reduced work capacity.  Personal data provided in the application or CV will be handled in accordance with the Norwegian Personal Data Act. Under the Freedom of Information Act § 25, Paragraph 2, the applicant may request not to be included in the publicly available list of applicants. The University may nevertheless decide to publish the name of the applicant, in which case the applicant will be notified in advance.
UiT Norges arktiske universitet Alta, Norge
13/10/2017
SØKNADSFRIST: 26.10.2017 Logoped 100 % fast st. PPT og logopedtjenesten   PP-tjenesten og logopedtjenenesten inngår i en avdeling med felles leder. Avdelingen har til sammen 13,5 stillinger hvorav 3 er logopedstillinger. Arbeidsoppgaver Kartlegging av ulike språk- og talevansker Direkte arbeid med barn, unge og voksne Samarbeid med barnehager, skoler og med andre instanser for helhetlige og samordnede tiltak Veilede foreldre og ansatte i skole og barnehage Kommunens satsing på tidlig innsats innebærer også systemrettet arbeid Kvalifikasjoner Utdanning som logoped med pedagogisk bakgrunn Ønskelig med erfaring fra logopedisk arbeid med barn og unge Vilje og evne til å initiere og være pådriver i systematisk utviklingsarbeid Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse Blikk for barns mestringsstrategier, samt forståelse for helhet og sammenheng i barns hverdag Personlig egnethet tillegges stor vekt.  Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten Vi kan tilby Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Godt arbeidemiljø preget av humor og energi Gode faglige utviklingsmuligheter Lønn etter avtale Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Karin Ugland, PPT-leder, tlf. 61 18 95 00 eller 975 39 149. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. ----------------------------------------------------------------------------------------------- PP-rådgiver 100 % vikariat PPT og logopedtjenesten PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 13,3 stillinger inklusiv leder og fordelt på ulike faggrupper. Varighet av vikariatet: 01.01.18 - 31.07.19. Arbeidsoppgaver Samarbeide med barnehager og skoler og med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak. Sørge for nødvendig kartlegging som grunnlag for veiledning og sakkyndighetsarbeid. Være sakkyndig instans der opplæringsloven krever det. Gi veiledning til foreldre og barn.  Gi veiledning til ansatte i barnehage og skole. Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skole- og barnehage. PP-rådgiver/spesialpedagog skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima.  Kvalifikasjoner Vi søker etter medarbeider: Med utdanning som cand.paed., cand.ed., cand.paed-spes., cand. psykol, 2. avd. spes.ped eller annen relevant utdanning. Som har gode kunnskaper om og helst erfaring fra arbeid i grunnskolen  Som helst har erfaring fra PP-tjenesten eller annen veiledning/rådgivningstjeneste Som har vilje og evne til å initiere og være pådriver i systematisk utviklingsarbeid med gode kommunikasjons og samarbeidsevner Personlig egnethet tillegges stor vekt.  Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten.  Vi kan tilby meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver godt arbeidemiljø preget av humor og energi gode faglige utviklingsmuligheter bl.a spesialisering lønn etter avtale Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Karin Ugland, leder PPT, tlf. 61 18 95 00 eller 975 39 149. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
13/10/2017
SØKNADSFRIST: 01.11.2017 Kopperud skole er den største grunnskolen i Gjøvik med for tiden 505 elever og 75 ansatte. Skolen er en 1-10 skole og ligger sørvest i Gjøvik, ca. 3 km opp fra sentrum.  Tjeneste skoles satsingsområder er lesing med vekt på begynneropplæring, ledelse samt mestring og motivasjon.  Sektor Oppvekst i Gjøvik arbeider ut fra et verdigrunnlag hvor vi vektlegger den profesjonelles ansvar for likeverdig dialog i møte med barn og foresatte.  Kvalifikasjoner Pedagogisk høyskoleutdanning og praksis som lærer i grunnskolen Ledererfaring fra grunnskolen og skolelederutdanning Engasjement, kunnskaper og ferdigheter for å skape et trygt læringsmiljø Liker å oppnå resultater gjennom samarbeid, har god relasjonell kompetanse Evner å inspirere og støtte teamene, samt utvikle lærende profesjonsfellesskap Arbeider systematisk og gjennomfører gode prosesser God digital kompetanse Vi kan tilby En spennende hverdag med mulighet for å videreutvikle et optimalt læringsmiljø for elever og ansatte. En godt organisert skole med dyktige ansatte. Støttende og lærende felleskap i rektorgruppa og ledernettverk. Egen veiledning og oppfølging av nytilsatte rektorer første året. Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Liv-Marion Olsgaard, skolesjef, tlf. 415 71 563. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
12/10/2017
SØKNADSFRIST: 27.10.2017 Trondheim Katedralskole er landets eldste skole. Vi tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og International Baccalaureate. Se skolens hjemmeside for mer informasjon:  Trondheim Katedralskole   Trondheim Katedralskole søker inntil 2 fagledere fra 01.01.2018.   Arbeidsoppgaver Stillingene skal til sammen bl.a. dekke følgende områder Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk Ansvar for eksamen Ansvar for dokumentasjon Ansvar for internasjonal linje studiespesialisering med Vg2 i England Faglederne inngår i skolens ledergruppe og bidrar til å løse skolens samlede oppgaver til enhver tid Stillingene kan kombineres med undervisning Kvalifikasjoner God kjennskap til og gjerne erfaring fra videregående skole Kompetanse og erfaring innenfor noen av de nevnte områdene Lederutdanning og/eller ledererfaring er ønskelig Personlige egenskaper Evne til å samarbeide godt med andre internt og med eksterne aktører Evne til å stimulere til utviklingsarbeid både faglig og profesjonelt Være fleksibel med tanke på oppgaver som skal løses, og være forberedt på endringer i stillingens innhold Bidra til å skape en stabil og støttende atmosfære Vi tilbyr Kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø med allsidige og støttende kolleger Gode utviklingsmuligheter gjennom deltakelse i interne og eksterne nettverk Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement, avtaler og regulativ Startdato: 01.01.2018 Antall stillinger: 2 Kontaktinfo: Hilde Hov Rektor (+47) 92082872
Sør-Trøndelag fylkeskommune
11/10/2017
SØKNADSFRIST: 29.10.2017 Ledig 50 % fast stilling som organist med tiltredelse medio november 2017 Båtsfjord menighetsråd/kirkelig fellesråd er administrativt organ for Den norske kirke i Båtsfjord. Båtsfjord sokn er en av 5 sokn som tilhører Varanger prosti. Soknet har 1 kirke, 2 kapell, og 2 kirkegårder. Båtsfjord menighet er arbeidsgiver for  kirkeverge, kirketjener/kirkegårdsbetjent, organist og menighetspedagog. Hovedoppgaver blir: Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest. Utvikle sang og musikk livet i menigheten i samarbeid med lokale musikk krefter, samarbeide med andre i staben. Stillingsbeskrivelse foreligger. Kvalifikasjonskrav:   Minimum 3-årig utdannelse i kirkemusikk jfr. ”Tjenesteordning for kantorer”.  Søkere med annen relevant utdanning og praksis kan også bli vurdert.  Personlig egnethet, gode samarbeidsevner/vilje, fleksibilitet vil bli vektlagt.  Søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig.  Forøvrig gjelder : Lønn og arbeidsvilkår etter avtaleverket.  Medlemskap i Den norske kirke. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det kreves politiattest i henhold til opplæringsloven, som må foreligge før arbeidet påbegynnes.  Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista,jfr offentleglova § 25. Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via (Søk stillingen) på denne siden. Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Solfrid Hammer på e-post:  kirkeverge@batsfjord.kommune.no , tlf. 78983333/mob 97193727 eller menighetsrådsleder Hilde Lund mob 97001147. Se for øvrig Båtsfjord menighet informasjon på nett via Båtsfjord kommunes hjemmeside og facebook.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
11/10/2017
SØKNADSFRIST: 01.11.2017 Med virkning fra 1.januar er det ved Karrestad barnehage ledig hel stiling som pedagogisk leder, per tiden ved 3-6 års avdeling. Beskrivelse av arbeidssted Karrestad barnehage er en 3-avdelings kommunal barnehage med plass til 50 barn i alderen 0-6 år, to avdelinger med plass til 18 barn, 3-6-år, og en avdeling med plass til 14 barn, 0-3 år. Vi er en mangfoldig barnehage med en stabil personalgruppe med mye kompetanse. Det sentrale i vårt pedagogiske arbeid er å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Vennskap, deltagelse og språk er noe av det vi har fokus på. Stillingens arbeidsområder/oppgaver Den pedagogiske lederens ansvar vil blant annet være å sikre progresjon/utvikling av det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Innenfor ansvaret tilligger også å lede og veilede medarbeidere i henhold til barnehagens verdigrunnlag, slik at vi gir barna våre en god hverdag. Barnehagen vektlegger et godt og nært foreldresamarbeid. Kvalifikasjoner og utdanning Fullført høyskoleutdanning som barnehagelærer/førskolelærer. Relevant erfaring er ønsket. Det er en fordel med tidligere ledererfaring fra tilsvarende arbeid Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, stabilitet og evne til fleksibilitet Faglig engasjement Stabil og trygg, med positiv innstilling Imøtekommende og serviceinnstilt Personlig egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr et engasjert miljø der en har et godt samarbeid og utnytter hverandres kompetanse til det beste for barna. Å holde seg faglig oppdatert er viktig for å sikre et godt barnehagetilbud i tråd med samfunnsutviklingen. Vi er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Østfold og vi har også et godt samarbeid med Halden videregående skole, avdeling for helse og oppvekst Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Stillingen lønnes som barnehagelærer i henhold til tabellen hovedtariffavtalen med et tillegg for ansvaret som pedagogisk leder. Det gis avansementstillegg for relevant tilleggsutdanning.  Halden kommune har pensjonsordning med 2 % pliktig innskudd Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Hege Holone Tittel: Styrer/enhetsleder E-post: hege.holone@halden.kommune.no Mobil: 4563999 Arbeid: 69182220
Halden kommune Halden, Norge
11/10/2017
SØKNADSFRIST: 31.10.2017 Båtsfjord kommune, helse og omsorg, har ledig 100 % fast stilling som sykepleier. Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå -kommune med 8 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne virksomhet består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, alderspensjonat og legekontor. Ledig stilling som sykepleier er foreløpig knyttet til Åpen omsorg /hjemmesykepleien som også har base på helsesenteret. Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig. Vi søker personer som: Oppfyller de formelle utdanningskravene Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med varierende arbeidsoppgaver Har gode samarbeidsevner Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, med gode lokale ordninger. Det stilles krav om førerkort klasse B. 6 måneders prøvetid. Alle henvendelser behandles konfidensielt fram til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Seksjonsleder Åpen omsorg Rita Nilsen, tlf 78 98 54 44 Epost:  rita.nilsen@batsfjord.kommune.no Søknad med CV og minimum to referanser sendes elektronisk via denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge