Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

18/01/2018
SØKNADSFRIST: 01.02.2018 Vi søker etter en finansrådgiver til vårt kontor i Lillehammer. Arbeidsoppgaver Salg og rådgivning i fysiske, telefon og nettmøter, både inngående og utgående. Være proaktiv med selvbetjeningsverktøyer og tilføre kunden merverdi. Utvikle eksisterende kundeportefølje for å ta ut forretningsmessige potensialer. Følge opp forretningskritiske og viktige utviklingskunder i porteføljen og sørge for at forankringen til banken opprettholdes/forsterkes. Ha konkrete målsettinger i forhold til nye kunder og ny forretning, og være proaktiv overfor kundeprospekter . Ta ansvar for kredittrisiko i egen kundeportefølje Kvalifikasjoner Dokumenterte salgsresultater. Utdanning innen økonomi og markedsføring på høyskolenivå. Er eller har påbegynt sertifisering for å bli autorisert finansiell rådgiver. Utdanningsretning Økonomi og administrasjon Salg / Markedsføring Utdanningsnivå Bachelorgrad / Diplom (3-årig) Personlige egenskaper Selvstendig, strukturert og effektiv. Serviceinnstilt og fleksibel. Evne til å skape gode relasjoner. Resultatorientert. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Vi tilbyr En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Konkurransedyktig lønn og ansattordninger. Kontaktinfo: Thomas Andersen -  banksjef -  97404039
SpareBank 1 Østlandet Lillehammer, Norge
17/01/2018
SØKNADSFRIST: 04.02.2018 Har du lyst å lede Eigerøy skole? - Eigersund kommune har vedtattt å bygge ny skole til 370 elever. Vi søker etter en rektor som vil lede skolen gjennom byggeperioden og deretter inn i nye og spennende lokaler med mange muligheter for å utvikle skolen videre. Fra 01.08.2018 er det ledig 100% fast stilling som rektor ved  Eigerøy skole, Eigersund kommune. Eigerøy skole er i dag en 1 – 7 skole med ca 260 elever. Elevtallet er økende. Skolen ligger i et utbyggingsområde og planlagt oppstart av byggearbeidet på ny skole er høsten 2018. For mer informasjon om skolen vises til  http://eigeroy.eigersundskolen.no/ Hovedarbeidsoppgaver for stillingen øverste leder av skolen med fag- personal- og økonomiansvar sette elevenes faglige og sosiale utvikling i sentrum lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid være sentral i arbeidet med å fullføre bygging og innflytting i nye Eigerøy skole utøve god personal- og økonomiledelse sørge for at skolen drives i samsvar med skolepolitiske planer/retningslinjer. Kvalifikasjoner for stillingen godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskolen erfaring fra undervisning ønskelig med tilleggsutdanning innen skoleledelse og/eller erfaring innen skoleledelse I tillegg søker vi en rektor som er målrettet og har erfaring fra utviklingsarbeid setter elevenes læring og trivsel i sentrum har evne til å motivere og engasjere er en tydelig leder samarbeider godt med både ansatte, elever, foreldre og andre Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen. Lønnsvilkår Etter avtale Spørsmål om stillingen kan rettes til Kommunalsjef  Eivind Galtvik  tlf: 51 46 80 14 Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover. Politiattest ikke eldre enn tre måneder må kunne framlegges ved tilsetting. Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Søknadsfrist  04.02.18 Arkivsaksnummer  18/40 Hvordan søke Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk, vennligst ta kontakt med oss. Søknadsskjema Veiledning Rettigheter og plikter Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Vi tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og varierte og utfordrene arbeidsoppgaver avhengig av interessefelt og kompetanse. Stillingene gir svært gode muligheter for faglig utvikling. Eigersund kommune tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. Mangfold i kommunen Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.
Eigersund kommune Eigersund, Norge
17/01/2018
SØKNADSFRIST: 06.02.2018 Vest-Telemark PPT IKS er ei interkommunal teneste for kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark Fylkeskommune. Kontorstaden er i Kviteseid. Kontoret har 7 fagstillingar og 1 merkantil stilling. Vi har ledig stilling som PP-rådgjevar 100% fast stilling Tilsetting så snart som råd og innan 01.08.2018. Arbeidet vil omfatte systemretta og individretta oppgåver i grunnskule og vidaregåande skule. PPT skal delta og støtte skulane med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling forå legge opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Samt syte for utgreiing og utarbeiding av sakkunnige vurderingar, og samarbeide med andre faginstansar. Kvalifikasjonskrav Mastergrad i spesialpedagogikk/ped-psyk rådgiving, pedagogikk , psykologi eller tilsvarande utdanning på masternivå eller meir. Det er ynskjeleg med erfaring frå skule og/eller som PP-rådgjevar. Elles vil relevant utgreiingskompetanse, rettleiingskompetanse på individ- og systemnivå, og god skriftleg framstillingsevne på nynorsk bli vektlagd. Vi ynskjer arbeidstakarar som er ansvarsfulle og pålitelege, som kan arbeide sjølvstendig og strukturert, og har gode kommunikasjons-og samarbeidsevner. Særskilte krav Søkaren må vere personleg eigna. Behovet for verksemda vil bli vektlagt. Søkarar må ha førarkort og nytte eigen bil i tenesta. Informasjon om stillingane Politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggast fram før tilsettinga. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Vi kan tilby: Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver innan utgreiing og rettleiing på system- og individnivå Eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø Engasjerte medarbeidarar Gode vilkår for fagleg utvikling gjennom intern skolering og kurs Fleksitid Personleg avtale om heimekontor Kommunale vilkår Kjøregodtgjering etter regulativ Løn etter avtale To veker fri med løn ut over ordinær ferie Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju. Dei som blir kalla inn til intervju, må legge fram rettkjente kopiar av vitnemål, attestar og referansar. Spørsmål om stillinga kan rettast til konstituert leiar Merete Tveitereid på telefon 35 06 83 00 eller mobil 45 22 13 65. Send søknad med CV til Vest-Telemark PPT. Boks 43, 3836 Kviteseid, eller e-post:  ppt@vest-telemark.no . Søknadsfrist 06.02.18.
Vest-Telemark PPT IKS Telemark, Norge
17/01/2018
SØKNADSFRIST: 02.02.2018 Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med 530 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte.  Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier. Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no   Vi søker en avdelingsleder som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for studieforberedende (ST). Tidspunkt for tiltredelse avtales, og om mulig ønskes snarlig tiltredelse. Kvinner oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder får personal- og pedagogisk ansvar for noen fagseksjoner innen programområdet ST, og skal rekruttere og utvikle en godt kvalifisert lærerstab sammen med den andre avdelingslederen på ST. Sammen med nåværende avdelingsleder får den nye avdelingslederen ansvar for en del felles oppgaver i avdelingen og for skolen, og noen av disse oppgavene deles mellom avdelingslederne. Begge skal sammen med resten av lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til en god personalpolitikk. Krav til kompetanse - Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole og relevant undervisningserfaring blir vektlagt - Ledererfaring og annen relevant erfaringsbakgrunn Personlige egenskaper Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved: - at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum - at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis - et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere - at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner - høy integritet og at du er en pålitelig og god lagspiller - at du etablerer god samhandling og forankring i skolesamfunnet - at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag - god organisasjons- og rolleforståelse - at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater - at du har en kunnskapsbasert forståelse for skoleledelse - at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet Andre opplysninger Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju. Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole. Vi tilbyr - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire. For mer informasjon, se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt (navn på virksomheten) Kontakter Øystein Hansen Rektor E-post oystein.hansen@ffk.no   mOBIL 41026991 Ingvild Wartiainen Assisterende rektor E-post Ingvild.Wartiainen@ffk.no   Mobil 95924051
Finnmark fylkeskommune Kirkenes, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 03.02.2018 I Ørsta kommune er det frå 01.03.18 ledig 100% stilling som driftsoperatør for vatn og avløp. Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester med tenestestad p.t.kommunalteknikk. Det kan påreknast at stillinga blir tillagt vaktordningar innanfor avdelinga. Det kan også verte aktuelt å tilby deltaking i Ørsta brann og redning.  Sak nr. 2018/42 ID nr. 1135 Kommunalteknikk drifter alle kommunale anlegg og leidningsanlegg for vatn og avløp i Ørsta kommune. Det inkluderer 4 vassverk og 3 reinseanlegg for kloakk. Vassverka vart oppgraderte med nye UV-anlegg i 2013. Vikegeila vassverk for Ørsta sentrum er tenkt bygt om i 2018/19. Hovudreinseanlegget for kloakk, RA1 Vikeøyra, er eit heilt nytt finsilanlegg, som for tida er i testfase. Kommunen er i ferd med å innføre eit skarpare skilje mellom vatn og avløp i forhold til rein og skitten sone. Ny driftsbil for områd vatn er innkjøpt i 2017 og blir tatt i bruk i 2018 Arbeidsoppgåvene er knytt til aktivt vedlikehald og overvaking for å sikre ei kontinuerlig drift, samt valitetssikring av prosesser via analyser, driftskontrollsystem og anna utstyr. Mindre vedlikehaldsarbeid knytt til leidningsnett høyrar også til stillinga.   Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap Vi søkjer ein person med interesse for faget, som kan kommunisere godt, gode evne til samarbeid og positive haldningar. Søkjar bør ha fagbrev innan kjemiske prosessfag, eller anna relevant fagbrev, då gjerne kombinert med VA kompetanse som for eksempel driftsoperatørkurs. Arbeidserfaring frå avløpsanlegg, vassverk eller anna relevant prosessindustri er ønskelig. Søkjar må vere villig til å ta naudsynte kurs.   Lønsplassering og stillingskode vert vurdert ut i frå formelle kvalifikasjonar ved tilsetting.   Nærmare opplysningar om stillinga kan fåast ved einingsleiar Ulf Kristian Rognstad, tlf 70049768/ 95155275 eller avdelingsingeniør Ole Idar Fiksdal, tlf 70049769/ 90284148.   Søkjarane vert vurdert ut i frå ei samla vurdering av formelle kvalifikasjonar, røynsle frå tilsvarande arbeid og personlege eigenskapar. Referansar vert nytta og aktuelle kandidatar kan vert kalla inn til intervju. Ved intervju og ved tilsetjing skal det leggjast fram rettkjende dokumentasjon av vitnemål og attestar.   Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn.   Tilsetjing skjer elles på dei vilkår og med dei rettar som går fram av gjeldande tariffavtalar og kommunale reglement. For faste stillingar er det 6 mnd prøvetid.   Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP for dei tilsette.   Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet, som du finn lenkje til på heimesida. Kontakt servicekontoret dersom du ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir. Gjer vel å føre opp saksnummer og ID-nummer dersom du nyttar papirskjema.   Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Kopiar av vitnemål og attestar skal sendast som e-post i ei pdf-fil til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.   Søknaden med vedlegg vert ikkje returnert. Desse vert makulert etter tilsetjing.    Om offentleg søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om det. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste, må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve til prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga. Kontakt Ulf Kristian Rognstad Einingsleiar kommunalteknikk E-post: ulf.kristian.rognstad@orsta.kommune.no    Ole Idar Fiksdal Avdelingsingeniør vatn og avløp 902 84 148 E-post:  ole.idar.fiksdal@orsta.kommune.no
Ørsta kommune Ørsta, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 01.02.2018 Vernepleier i 50% vikariat i perioden 01.02.2018 - 01.02.2019. 2. gangs utlysning. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Daglig bistand og omsorg til mennesker med nedsatte funksjonsevner.  Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Erfaring med målrettet miljøarbeid Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post:  hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510
Rennebu kommune Rennebu, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 01.02.2018 Vernepleier i perioden 01.03.2018 til 15.01.2019. Turnus med arbeid hver 3. helg. 2. gangs utlysning. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Oppgaver knyttet til medisinsk kompetanse  Ønskede kvalifikasjoner Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3-årig utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Relevant rrfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post: hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510
Rennebu kommune Rennebu, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 06.02.2018 Arbeidsområde: Organisere og planlegge arbeid ilag med overordna Drifte ca 45 vatn og avløpsstasjonar Service og vedlikehald av vatn og avløpsnett Ivareta HMS og kvalitetsrutinar Vaktordning VA  Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om sertificat klasse B/BE Fagbrev som røyrleggar eller automasjon.  Lang arbeidserfaring kan kompensere for fagbrev Gode leiareigenskapar samt evne til samarbeid og gjennomføring av arbeidsoppgåver og prosjekt.   Gode norskkunnskapar -  skriftleg og munnleg  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver Kompetansetiltak - kurs og etterutdanning Gode pensjons- og forsikringsordningar   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helseiattest av ny dato Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00. Kontaktpersonar: Anders Maurset  mob: +47 90133402
Stryn kommune Stryn, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 08.02.2018 Ferievikariat Stryn helsesenter 2018 Les meir her --- Ferievikariat i tenestene for funksjonshemma 2018 Les meir her --- Ferievikariat Vikane omsorgssenter 2018 Les meir her --- Ferievikariat Stryn omsorgssenter 2018 Les meir her  
Stryn kommune Stryn, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 04.02.2018 Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene, Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden. Selskapet består av to enheter, legevakt og døgnenhet for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD). Vi betjener også daglegevakten til Ski kommune.  Follo LMS har tilholdssted på Ski sykehus som ligger ca 20 min fra Oslo. Forbindelsen til Oslo går via tog eller buss fra Ski sentrum.  Follo LMS, legevakt   Sykepleiere  Vi har ledig 2 x 50 % fast stilling for sykepleier/spesialsykepleier.  Vi har også ledige helgestillinger.  Det vil om kort tid i tillegg bli to svangerskapsvikariater i henholdsvis 60% og 80 %.  Vi søker også etter sommervikarer. Alle stillingene er for tiden i tredelt turnus med helg.  Vi søker deg som er faglig engasjert, positiv og opptatt av å finne gode løsninger til det beste for pasientene og arbeidsplassen.  Ved omrokkering internt kan det åpne seg andre stillingsstørrelser og stillinger på døgnpost KAD Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Dokumenterte norskkunnskaper på nivå B2 Beherske vanlige IKT-verktøy Sykepleier på legevakt bør ha minimum 2 års klinisk erfaring og det er ønskelig med erfaring fra legevakt/akuttenheter Nyutdannede sykepleiere samt medisinstudenter med lisens oppfordres også til å søke Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige Egenskaper Positiv og engasjert Ansvarsbevisst og fleksibel Gode kommunikasjons og samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig Trives i et aktivt og travelt miljø Personlige egenskaper vektlegges Vi tilbyr Et spennende og trivelig fagmiljø med mye humor Mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Dyktige og engasjerte medarbeidere Faglige utfordringer i grensesnittet kommunehelsetjeneste - spesialisthelsetjeneste Faglig utvikling, fagdager i turnus og egen fagutviklingssykepleier Medarbeiderpåvirket årsturnus Lønn etter gjeldende tariff samt lokal lønnspolitikk Bedriftshelsetjeneste IA avtale Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju Den som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. FINT OM DU SKRIVER I SØKNADEN HVILKEN STILLINGSPROSENT SOM VIL VÆRE Å FORETREKKE FOR DEG. Follo lokalmedisinske senter er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Follo lokalmedisinske senter, praktiserer meroffentlighet for offentlige søkerlister. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste. Kontaktinformasjon Cathrine Kalmer, Avdelingsleder, (+47) 95285541 Turi Bakstad, Fagsykepleier, (+47) 976 48 282 Arbeidssted Ski
Follo lokalmedisinske senter Ski, Norge