Vi har 87 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

19/09/2017
Site Manager, PFT Eiendom Arbeidssted: Trondheim, men ansvarsområdet er Trønderlag politidistrikt. Les mer og søk her Site Manager, PFT Eiendom Arbeidssted: Tønsberg, men ansvarsområdet er Sør-Øst politidistrikt. Les mer og søk her Miljø- og energirådgiver Arbeidssted: Majorstuen Les mer og søk her Tjenesteutviker regnskap / IKT Arbeidssted: Kristiansund Les mer og søk her Seniorrådgiver Regnskap, engasjement på 2 år Arbeidssted: Kristiansund, men det må påregnes en god del reiseaktivitet. Les mer og søk her Site Manager, PFT Eiendom Arbeidssted: Bergen, men ansvarsområdet er Vest politidistrikt. Les mer og søk her Vil du være med å uniformere norsk politi? Vi søker medarbeidere til to faste stillinger. Hovedarbeidssted: Jaren Les mer og søk her Prosjektleder Arbeidssted: Majorstuen Les mer og søk her  
Politiets fellestjenester
19/09/2017
SØKNADSFRIST: 02.10.2017 TINE Meieriet Lom & Skjåk har nå ledig 100% stilling som operatør/ produksjonsmedarbeider. TINE Meieriet Lom & Skjåk er et produksjonsanlegg for brunost til innenlandsmarkedet og eksport. Produksjonen er ca 900 tonn og anlegget leverer i tillegg halvfabrikata til privat aktør. Anlegget har 16 ansatte. Arbeidsoppgaver Delta i den daglige driften på avdelingen som består i produksjon av brunostprodukter og gomme/søst-produkt. Herunder koking, tapping, pakking samt renhold/vedlikehold og evt rapporteringsarbeid gjennom TINE's datasystemer. Ha fokus på produktkvalitet, hygiene, teknisk drift og HMS Kvalifikasjoner Fagbrev i næringsmiddelfag/matfag Annen relevant utdanning/praksis vil også bli vurdert Teknisk interesse og prosessforståelse er ønskelig, samt gode datakunnskaper. Utdanning Matvitenskap Næringsmiddelteknologi Egenskaper Kunne arbeide selvstendig og i team Evne til å jobbe strukturert og være løsningsorientert Arbeidstidene og arbeidsoppgavene vil variere, og vi søker derfor etter en fleksibel og tilpasningsdyktig person Vi tilbyr En spennende og allsidig jobb Lønn etter tariff Gode forsikrings- og pensjonsordninger Lom og Skjåk Kommuner ligger tett opp mot Jotunheimen. Her er det rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Ski, sykkel, toppturer, jakt og fiske. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Jens Erik Hagen Stillingstittel: Meierisjef Telefon:  996 93 905 Kontaktperson: Frode Aurmo Stillingstittel: Produksjonsleder Telefon:  977 30 449  
TINE SA Skjåk, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 02.10.2017 Eining Knarvik sjukeheim og Lindås bu- og servicesenter er Lindås kommune sine to sjukeheimar. Sjukeheimseininga består av fire sjukeheimsavdelingar og sentralkjøkken. Kvar avdeling vert leia av avdelingsleiar. Sjukeheimstenesta tilbyr: - korttidsplassar  - korttidsplassar med rehabilitering og avlastning  - somatiske langtidsplassar  - langtidsplassar tilpassa personar med demenssjukdom og psykogeriatri Avdeling Avdeling 1 på Knarvik sjukeheim er ein langtidsavdeling med 24 somatiske plassar og 5 plassar med fokus på psykogeriatri. Det er ledig sjukepleiarstilling, 50 % fast i turnus med arbeid kvar 3. helg Arbeidsoppgåver Som sjukepleiarar arbeider du sjølvstendig og i samarbeid med andre for å gi heilskapleg omsorg og behandling. Samarbeid på tvers av avdelingar og faggrupper er avgjørende for at bebuarane skal få best mogleg behandling og pleie. Du inngår i eit tverrfagleg team som kan bestå av helsefagarbeidar, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukeheimslege med fleir. Veiledning av studentar og anna helsepersonell, laboratoriearbeid og fagutvikling er viktige Kompetansekrav Autorisert sjukepleiar. Gode norskkunnskaper, skriftleg og muntleg. Personleg egnethet.Me søkjer ein sjukepleiar med eit brennande engasjement for eldreomsorg, og som vil væra med på å utvikle sjukeheimstenesta til det beste for pasientar og kollegaer. Relevant vidareutdanning, td i eldreomsorg/geriatri er ønskjeleg, men ikkje eit krav.  Vi tilbyr Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk. Søknad sendest Send søknad sendt via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt personalavdelinga. Kontakter Navn: Inger Aasta Lygren Tittel: Avdelingsleiar E-post: inger.lygren@lindas.kommune.no   Mobil: 994 01 011 Arbeid56 37 57 28
Lindås kommune Lindås, Norge
18/09/2017
Forlenget søknadsfrist: 20.09.2017 Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen står fremfor spennende utviklingsoppgaver som E6 utbygging, kraftutbygging, kommunereform og videreutvikling av Otta som regionsenter. Engasjement fra snarest og inntil 1 år St.id. 1828 Sel kommune har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Sel kommune har derfor ledig 80 % stilling som helsesøster Helsestasjonen er delt i småbarns- og skolehelseteam. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, som ser løsninger og kan arbeide like godt selvstendig som i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidssted:  Helsestasjon og skolehelsetjeneste   Arbeidsoppgaver: Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Tverrfaglig samarbeid Rapportering og koordinering av prosjektet   Formelle kvalifikasjoner: Helsesøster med godkjent utdanning Autorisert sykepleier kan bli vurdert   Vi tilbyr: Arbeid i en spennende kommune Gode samarbeidsforhold Godt utbygde tjenester Gode pensjons- og forsikringsordninger   Det stilles krav om politiattest og førerkort klasse B. Kontaktpersoner: Avdelingsleder Anne Enkerud Lien  anne.enkerud.lien@sel.kommune.no , tlf. 93 45 23 50 Virksomhetsleder Kristin Kalbakk  kristin.kalbakk@sel.kommune.no , tlf. 415 37 287   Søknadsskjema: Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger. Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert. E - post til Sel kommune:  postmottak@sel.kommune.no
Sel kommune Sel, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 22.09.2017 Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar psykisk helse og rus – ID 1465 Psykisk helse og rus er organisert som ei eige avdeling i eininga helse og omsorg. Avdelinga har vel 7 årsverk, og har ansvar for tenester til alle aldersgrupper - born, unge og vaksne.  Ansvarsområde • Førebyggjande og helsefremjande tiltak og tenester med oppfylgjing av enkeltpersonar og grupper  • Dagsentertilbod  • Bustadtilbod – bufellesskapet Bruli med 8 bemanna bustader  • Rusarbeid – førebyggjande arbeid og oppfylgjingstenester  Avdelinga er elles aktiv bidragsytar i Frisklivsentralen som kurshaldarar ved KID-kurs og i kommunens introduksjonsprogram.  Me søkjer deg som  • Har relevant høgskulekompetanse og vidareutdanning innan psykisk helsearbeid  • Har leiarutdanning og/eller leiarerfaring - om du ikkje har leiarutdanning, er du villig til å ta slik utdanning • Er fleksibel og løysingsorientert, og har gode samarbeidsevner  • Har interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid  • Har ei effektiv og systematisk arbeidsform  Me nyttar Gat som personellstyringsverktøy og Profil som fagsystem. Fagfeltet er eit område der det skjer mykje spennande utviklingsarbeid dei næraste åra. Er dette noko for deg, ynskjer me deg velkomen som søkjar!   Nærare opplysingar om stillinga ved helse- og omsorgssjef Kari Dalen tlf 478 94 710 / assisterande helse- og omsorgssjef Alv Dag Brandal tlf 414 10 739. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.  Vitnemål og attestar må takast med til intervju. Det er krav om politiattest.  Søknad skal sendast på elektronisk skjema - klikk på knappen "Søk nå".
Vinje kommune Vinje, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6  3870 FYRESDAL  Fyresdal er ein liten, men handlekraftig og spenstig kommune i Vest-Telemark. Vi legg særleg vekt på gode bu- og etablerartilhøve og har eit sterkt fokus på nytenking og utvikling. Hovudmålsetjinga i kommuneplanen vår er: Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke. Vi har ei ny demensavdeling, nyrenovert somatisk avdeling og eit godt utstyrt helsesenter. Vi gjennomfører nå ein organisasjonsgjennomgang innan helse og omsorg for å gjere tenestene enda betre. I Kommunal Rapport sitt Kommunebarometer er Fyresdal rangert på 15. plass blant alle landets kommunar og innan helse og omsorg har vi fått toppkarakter. For meir informasjon om kommunen, sjå www.fyresdal.kommune.no. Kommunalsjef helse og omsorg - Fyresdal kommune Kommunalsjefen har overordna ansvar for sektoren sin og sit i rådmannens leiargruppe. Vi søkjer nå ein dyktig leiar til eit viktig tenesteområde for kommunen. Arbeidsoppgaver Fagleg og administrativ leiar av sektoren med totalt 58 årsverk Plan- og økonomiansvar Koordinering av tverrfagleg arbeid og tenestene til brukarane Fagutvikling / rettleiing Sekretær for hovudutvalet Ansvarleg for drift av sektoren i høve til gjeldande lover, føreskrifter og retningslinjer Syte for eit godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Leiarerfaring og kunnskap om samfunssutvikling med fokus på helse og omsorg Evne til å sjå samanhang i tenestene Evne til å vere ein pådrivar i innarbeidinga av god folkehelse Evne til å vere ein aktiv pådrivar i endrings- og utviklingsarbeid på tvers av sektorane Høgare relevant utdanning - fortrinnsvis i helsefagleg retning Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Gode relasjonsskapande eigenskapar Samarbeidsorientert haldning God gjennomføringskraft Ei operativ og strategisk legning Ei positiv og oppgåveløysande innstilling Vektlegg relasjonsbygging, samarbeid og utvikling og motivasjon av tilsette Språk Norsk Vi tilbyr Interessante og utviklande oppgåver Godt arbeidsmiljø blant hyggelege og dyktige kollegaer Ekstra fridagar for møteverksemd Kontaktinformasjon Arnfinn Dahl, seniorrådgiver, (+47) 902 08 694 Erik Aasmundtveit, seniorrådgiver, (+47) 414 31 938 Ketil Kiland, Rådmann, (+47) 970 78 500 Arbeidssted Klokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
Fyresdal kommune Fyresdal, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 30.09.2017 Sektor for helse og omsorg har ledig fylgjande stillingar: - Id. 465: Sjukepleiar 60,6 % fast, for tida i heimetenesta, ledig frå snarast. - Id 466: Helsefagarbeidar 70 % fast, for tida i TTF, ledig frå snarast. - Id 467:  Helsefagarbeidar 80 % vikariat, for tida på pleie- og omsorgssenteret. Vikariatet gjeld i perioden 01.10.2017-30.09.2018. - Id 468:  Helsefagarbeidar 16,8 % vikariat, 3. kvar helg på natt for tida i TTF. Vikariatet gjeld i perioden 01.10.2017-28.02.2018. - Id 469:  Assistent, kjøkken 14 % fast, arbeid 3. kvar helg på kjøkken. - Id 470:  Helgestillingar fast og vikariat, sjukepleiar, helsefagarbeidar, assistentar. Vi treng også personar til å vere støttekontaktar og familiar til å vere avlastningsheimar. Vi ynskjer at du har: - Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig. - Gode norskkunnskapar. Anna informasjon - Opplæring vil bli gjeve. - For stillinga i heimetenesta må du ha førarkort kl. B. - Tilsetting og løn i samsvar med gjeldande lovar, reglar og avtaleverk. - Ved tilsetting må det leverast politiattest. - For utanlandske søkarar må det føreligge norsk autorisasjon. - For søkjarar utanfor EØS området må det føreligge arbeids- og opphaldsløyve. Spørsmål? For opplysningar om stillingane kan du kontakte pleie- og omsorgsleiar Anne Veum på tlf. 35 06 71 88.
Fyresdal kommune Fyresdal, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Vil du være med og forme utviklingen i en av landets største hyttekommuner i hallingdal? Nes kommune er beliggende i Hallingdal i Buskerud, ca. 170 km nordvest fra Oslo og ca. 300 km øst for Bergen. Kommunen har 3.400 innbyggere. Nes kommune er en «hyttekommune» i sterk utvikling, og med 3.000 hytter er vi en av landets største hyttekommuner. Kommuneplanen er under rullering, og det er flere utbyggingsprosjekter under planlegging.  Det er igangsatt et prosjekt kalt «Nesfjellene til sentrum», med fokus på hvordan utvikle Nesbyen slik at hyttene i fjellet knyttes nærmere til sentrum. Mulighetene for friluftsliv gjennom hele året er unike både sommer som vinter.  Kommunen har og et rikt kultur- og organisasjonsliv og et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Leder for avdeling med ansvar for samfunns- og næringsutvikling Vi søker etter en tydelig leder med engasjement og evne til strategisk planlegging, faglig samordning og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Som Plan- og utviklingssjef får du ansvar for en helhetlig ledelse, slik at avdelingen blir drevet på en effektiv og nyskapende måte.  Du vil få overordnet ansvar for samfunnsplanlegging, arealplanleggingen og næringsutvikling.  Videre skal du bidra til at avdelingen er godt koordinert og samordnet med de andre tjenesteområdene i kommunen.  Som leder vil du har personal-, budsjett- og resultatansvar.  Leder skal bidra til å etablere gode møteplasser og koordinere planprosesser, og mot å kunne møte eksterne aktører på en samordnet, profesjonell og proaktiv måte. Øvrige arbeidsoppgaver Bidra til gode prosesser rundt utviklingen av kommunen og legge til rette for medvirkning og dialog. Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder god og nært samarbeid med kommunene i Hallingdal, regionale myndigheter, tiltakshavere, politikere og samfunnet for øvrig. Videreutvikle og samordne arbeidet i avdelingen og bidra til forbedring, forenkling og nytenking. Bidra til at avdelingen er åpen, proaktiv og løsningsorientert. Være ansvarlig for planforvaltning, god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak. Kontakt med publikum, næringsliv og folkevalgte gjennom ulike arbeidsoppgaver og saksbehandling. Kvalifikasjoner for stillingen Relevant utdanning innen samfunnsplanlegging, fysisk planlegging, arealplanlegging o.l. på masternivå fra høyskole/universitet. Erfaring fra utviklingsprosesser og ledelse i offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt. God økonomiforståelse. Personlige egenskaper Synlig og tydelig leder. Engasjert og utadvendt, med gode evner til å kommunisere og involvere. Evne til å tenke helhetlig og overordnet. Utviklings-, løsnings- og resultatorientert og evne til å lede under endring. Ambisiøs, målbevisst, strukturert og serviceinnstilt. Forstår premissene for ledelse i en politisk styrt organisasjon. Personlig egenskaper som god arbeidskapasitet, stabil, gode samarbeidsevner og godt humør. Nes kommune kan tilby Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område med høy aktivitet og en kommune i utvikling.  Stor grad av selvstendighet og et godt kollegialt og tverrfaglig miljø. Lønn etter avtale med gode pensjons- og forsikringsordninger. Hjelp til å skaffe husvære ved behov. Samfunnsutviklingsavdelingen har i dag 5 årsverk med et hovedansvar for kommunens arealplanlegging og behandling av private planforslag, næringsmessig tilrettelegging og rådgiving, samt folkehelse. Stillingen har på rådmannens vegner - et ansvar for tilrettelegging av grunnlaget for politiske avgjørelser innenfor saksområdet. Stillingen rapporterer direkte til rådmannen. Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Rådmann Torbjørn Hansen på 406 13 855. Søknad med CV sendes til Nes Kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen. Søknadsfrist: 01.10.17.
Nes kommune i Buskerud Nes, Buskerud, Norge