Nannestad kommune

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        

Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

10/01/2018
SØKNADSFRIST: 18.01.2018 Kommunal drift er en virksomhet i Nannestad kommune, med et bredt og variert spekter av oppgaver. Kommunal drift har for tiden 64 ansatte, og vi har ansvar for veg, vann, avløp, renovasjon og gebyrforvaltning, og drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse, prosjektledelse, m.m.  Kommunal drift søker etter rådgiver som skal bidra med både utvikling, rådgivning og saksbehandling innenfor hele virksomhetens arbeid med HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskap. Rådgiver er f.t. organisatorisk plassert i stab og rapporterer til virksomhetsleder. En andel av stillingen gjelder selvkostområdet. Kommunal drift søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, ærlige og profesjonelle. Kvalitet i tjenesten skapes gjennom godt arbeidsmiljø, nærvær og ansvarsfulle medarbeidere. Arbeidsoppgaver Være rådgiver innenfor arbeidsfeltet for ledelsen og bidra til forankring i virksomheten Ansvar for å utvikle og vedlikeholde gode systemer/prosesser som støtter opp under virksomhetens arbeid med HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskap Ansvar for å utvikle og oppdatere dokumentasjon innenfor arbeidsfeltet, og sikre at Kommunal drift utfører dette arbeidet i tråd med beste praksis Gjennomføre prosesser innenfor arbeidsfeltet i tråd med krav i relevante lover, forskrifter og retningslinjer, herunder bl.a. risikoanalyser, nye prosedyrer, revisjoner, m.m. Utvikling og vedlikehold av beredskapsplaner Planlegge og gjennomføre interne beredskapsøvelser Andre relevante oppgaver ved behov. Kvalifikasjoner Høyere utdannelse med relevans for arbeidsfeltet. Fagkrets som inneholder risikostyring, sikkerhet, beredskap, HMS og kvalitetssystemer ses på som positivt Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan i enkelte tilfeller erstatte utdanningskravet Erfaring og kunnskap om operativt utviklingsarbeid innenfor HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskap Erfaring med bruk av digitale verktøy Førerkort (klasse B). Det kan bli behov for å stille privat bil i tjenesten. Egenskaper Løsningsorientert, strukturert, analytisk og kvalitetsbevisst Utviklingsorientert og ser etter metoder for å forenkle, forbedre og fornye Selvstendig og med en evne til å drive prosesser videre Opptatt av arbeidsfeltet, flink til å lede seg selv og med en høy gjennomføringsevne God på kommunikasjon og samhandling, og har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Har motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper Gode datakunnskaper Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% eller 80%% Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling Nannestad kommune har fleksitidsordning og betalt spisepause Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner Kopi av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25 Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bente Huseby Stillingstittel: Virksomhetsleder Telefon:  66 10 50 00
Nannestad kommune Nannestad, Norge
10/01/2018
SØKNADSFRIST: 18.01.2018 Kommunal drift er en virksomhet i Nannestad kommune, med et bredt og variert spekter av oppgaver. Kommunal drift har for tiden 64 ansatte, og vi har ansvar for veg, vann, avløp, renovasjon og gebyrforvaltning, og drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse, prosjektledelse, m.m.  Kommunal drift ønsker å gjøre Nannestad kommune til en bedre kommune å bo, arbeide og ferdes i, og kommunestyret har gjennom økte bevilgninger vedtatt å heve standarden på det kommunale vegnettet. Vi søker derfor etter en drifts-ansvarlig for veg, park og idrett med hovedoppgavene knyttet til operativ drift i tillegg til å være fagansvarlig for veg, park og idrett. Kommunal drift søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, ærlige og profesjonelle. Kvalitet i tjenesten skapes gjennom godt arbeidsmiljø, nærvær og ansvarsfulle medarbeidere. Arbeidsoppgaver Fagansvarlig for veg, park og idrett Planlegge og iverksette nødvendige driftstiltak, herunder bl.a. oppfølging av innmeldte feil Kontroll og oppfølging av kontrakter for drift av kommunale veger Bestilling og oppfølging av drifts- og investeringsoppgaver, samt planlegge og gjennomføre vegutbedringstiltak i tråd med hovedplan veg og trafikksikkerhetstiltak innenfor vedtatte budsjettmidler Utarbeide handlingsplaner for veg Vegforvaltning, skiltplaner og gravetillatelser Økonomikontroll investerings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver Samarbeid med ansatte innenfor samme fagområde, andre fagområder og andre enheter/virksomheter i kommunen Rapportere til leder Andre oppgaver (f.eks. noe utredningsarbeid, forenkling, fornying, forbedring, m.m.) Kvalifikasjoner Relevant høgskoleutdanning på bachelor/masternivå Relevant og dokumentert arbeidserfaring i lignende stilling kan i enkelte tilfeller veie opp for manglende formalkompetanse God kompetanse på veg og oppbygging av veg Kunnskap om drift av veganlegg og med kjøp av anleggstjenester Kjennskap til gjeldende regelverk for anlegg og drift av veganlegg Førerkort (klasse B). Det forutsettes at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten Vi oppfordrer også nyutdannede med utdanning innenfor veg/vegoppbygging/vegvedlikehold til å søke Egenskaper Målrettet, systematisk og resultatorientert God etisk praksis, både i arbeid med brukerne og i samarbeid med kolleger Har høy gjennomføringsevne og god arbeidskapasitet Faglig dyktighet og fleksibilitet ift. oppgaver Er god på kommunikasjon og samhandling, og har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Liker å arbeide i team, men har samtidig evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger Har motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper og har et ønske om å utvikle gode tjenester Gode datakunnskaper Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% eller 80%% Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling Nannestad kommune har fleksitidsordning og betalt spisepause Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner Kopi av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25 Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bente Huseby Stillingstittel: Virksomhetsleder Telefon:  66 10 50 00
Nannestad kommune Nannestad, Norge
10/01/2018
SØKNADSFRIST: 21.01.2018 Har du lyst til å være med og bygge, utvikle og rehabilitere Nannestad kommunes bygg-, eiendoms- og anleggsportefølje i årene som kommer? Er du kompetent, åpen og ærlig, og har du pågangsmot og godt humør? Da søker vi deg.  Kommunal drift er en virksomhet i Nannestad kommune, med et bredt og variert spekter av oppgaver. Kommunal drift har for tiden 64 ansatte, og vi har ansvar for veg, vann, avløp, renovasjon og gebyrforvaltning, og drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse, prosjektledelse, m.m.  Kommunestyret har vedtatt betydelige og spennende investeringer i kommende handlingsplanperiode, bl.a. utvidelse av skole- og barnehagekapasitet, utvikling og oppgradering av kommunehus/kulturhus og skolenes uteområder. Det skal planlegges ny sentrumsgate, svømmehall og det skal ses nærmere på behovet for administrasjonslokaler, bibliotek, omsorgsboliger, m.m. Investeringsporteføljen beløper seg til nærmere 290 mill. kroner de nærmeste 4 årene. I tillegg har kommunen behov for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Til å være med i denne utviklingen trenger vi en dyktig prosjektleder med kompetanse til å finne gode løsninger, gjennomføre prosjekter og som har gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgaver Prosjektledelse/byggeledelse av bygge- og anleggsprosjekter fra og med planlegging til ferdigstillelse i tråd med kommunens bygg- og anleggsreglement Rehabiliterings-/ombyggingsarbeider av eksisterende bygg Saksbehandling, bl.a. utarbeidelse av behovsanalyser, konseptvalgutredning og forprosjektering med styringsdokument som skal legges fram til politisk behandling Utarbeidelse av entreprisemodell og konkurransegrunnlag Kontrahering av rådgivere, entreprenører og øvrige samarbeidspartnere Koordinering med interne instanser i kommunen Planlegge og lede samordningen/samhandlingen med og mellom aktørene Prosjektgjennomføring iht vedtatte investeringsrammer Oppfølging av eksterne prosjektledere ved innleie Ansvar for økonomi, framdrift, kvalitetssikring og SHA/HMS på egne prosjekter Oppfølging i garantitiden/reklamasjoner Bidra til utvikling av interne rutiner, og til forbedring, forenkling og fornying av arbeidsprosesser Andre oppgaver ved behov Kvalifikasjoner 3-årig teknisk høyskole eller teknisk fagskole med god og relevant praksis innen arbeidsfeltet Relevant prosjektledererfaring eller kompetanse God økonomiforståelse Kunnskap om regelverk og forskrifter innenfor relevante fagfelt God på kommunikasjon og samhandling, og har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Førerkort (klasse B). Det forutsettes at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten. Egenskaper Strukturert, ryddig, løsningsorientert og selvstendig Opptatt av arbeidsfeltet, flink til å lede seg selv og med en høy gjennomføringsevne Fokus på gjennomføring i tråd med gjeldende regelverk og forskrifter Gode samarbeidsevner og rolleforståelse Har motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper Gode datakunnskaper Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% eller 80%% Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Nannestad kommune har fleksitidsordning og betalt spisepause Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner Kopi av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25 Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bente Huseby Stillingstittel: Virksomhetsleder Telefon:  66 10 50 00
Nannestad kommune Nannestad, Norge