Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

06/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig 2 stillingar som sjukepleiar i 100%. Vi søkjer etter personar som er offentleg godkjente sjukepleiarar. Dei som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. Bremanger kommune: • Vi nyttar mellom anna løn som verkemiddel for å rekruttere. • Har gode pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelper til å skaffe bustad og barnehageplass I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt Omsorgssenter. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og til rettelagd arbeidsplass. Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft. Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av nyare dato. Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med mange gode medarbeidarar! For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf:95 98 93 10 Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
06/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Barnevernstenesta i Bremanger kommune har ledig ei fast 80% stilling som sakshandsamar.   Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnevernspedagog, men andre med relevant høgskuleutdanning kan og søkje. Relevant erfaring er ein føremund. Søkjar må ha førarkort.  Den som vert tilsett skal i hovudsak arbeide innan barnevern, men oppgåver etter anna relevant lovverk er og aktuelt. Ved tilsetjing må det leggast fram politiattest av nyare dato. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg. Bremanger kommune kan tilby: • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
06/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Bremanger kommune med omlag 3900 innbyggjarar, har ledig nyoppretta stilling som fastlege. Stillinga omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevaktarbeid og deltidsstilling som kommuneoverlege. Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert ved Førde Sentralsjukehus. Kommunen tilbyr driftstilskot i kombinasjon med fast tilsetjing. Det er for tida to fastlegar ved Svelgen helsesenter, og to fastlegar ved Hauge helsesenter. Arbeidsstad for den nyoppretta stillinga som fastlege er ved Svelgen helsesenter. Det er per no lokal legevakt i kommunen. Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtaler. Kommunen har Infodoc Plenario journalsystem. Avstand til Førde sentralsjukehus er 80 km. Vi ynskjer oss søkjarar med:   Interesse for allmennmedisin Refusjonsrett Kvalifisert til å delta i legevakt. Gyldig norsk autorisasjon og gode norsk kunnskapar både skriftleg og muntleg. Bremanger kommune kan tilby: God pensjonsordning og heildøgns forsikring.  Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.  Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent, skjer på dei vilkår som framgår av gjeldande lover, reglement, tariffavtalar, samt sentrale og kommunale avtalar om drift av fastlegeordninga.  Evt. vilkår for kjøp av delar av praksis, avtalast med selgar etter vanlege retningslinjer. Ynskjer du å vite meir om stillinga kan du kontakte kommunalsjef Randi Ytrehus tlf. 95 98 87 07 eller  driftssjef Anita Brevik tlf.  95 98 29 39. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
24/10/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Det er ledig ei fast 100 % stillingar som sjukepleiar heimesjukepleien i Svelgen. frå 01.01.2018. Vi søkjer etter ein person som er offentleg godkjent sjukepleiar.  Bremanger kommune: • Nyttar løn som rekrutteringstiltak.  • Har god pensjonsordning og heildøgns forsikring • Kan hjelpe til å skaffe bustad og barnehageplass Heimesjukepleia i Svelgen har sin base på Omsorgssenteret. Dette bygget sto ferdig i 2016, så vi arbeider i moderne omgjevnadar og har gode arbeidsforhold. Vi arbeider i 2.delt årsturnus med arbeid kvar tredje helg, der det er ikkje natt-teneste.  Her har medarbeidarane stor moglegheit til å få kunne påverke arbeids –og fritida si.  Vi har fleire ressursteam, som ein kan fordjupe seg i. M.a. demens, palliativ omsorg, kreft, rehabilitering m.m. Vi har òg innført Kvardagsrehabilitering,. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, og ha evne til å arbeide i team. Søkjar må ha sertifikat i klasse B. Den som vert tilsett må vise politiattest av nyare dato. Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar! Nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf:95 98 93 10 Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Referansenr: 2017002639 Søknadsfrist: 26.11.2017 Tiltreding: 01.01.2018 Arbeidsstad: Heimesjukepleien Svelgen Kontaktpersonar: Hilde Gretha Hauge  mob: +47 95989310  
Bremanger kommune Bremanger, Norge