Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. 

HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger. 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

11/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stillinger som  førsteamanuensis/ førstelektor i samfunnsarbeid. Stillingen er knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag, Instititutt for sosialfag og vernepleie, Campus Bergen. Arbeidsområder og oppgaver Den som tilsettes skal undervise, veilede og drive utviklingsarbeid innenfor fagområdet samfunnsarbeid og andre sosialfaglige emner knyttet til instituttets studieprogram og innenfor avdelingens forskningsprofiler. Stillingen innebærer også oppfølging og veiledning av studenter samt sensurering. Den som tilsettes må bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver og utvikling av faget og forskningsmiljøet sammen med det øvrige personalet. Stillingene er i hovedsak knyttet til master i samfunnsarbeid, men den som tilsettes må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet, da særlig bachelorutdanningene. Kvalifikasjonskrav For ansettelse som førsteamanuensis kreves avlagt ph.d.- grad innenfor samfunnsvitenskap, sosialfag, folkehelse eller andre relevante fag. Det kreves dokumentasjon på førstelektorkompetanse for tilsetting som førstelektor. Både for tilsetting som førsteamanuensis og førstelektor må det dokumenteres fordypning i relevante områder innen samfunnsarbeid. Instituttet arbeider for å styrke den vitenskapelige kompetansen innenfor det flerfaglige sosialfaglige feltet og utvikle en profesjons- og praksisrettet profil. I tillegg til vitenskapelig kvalifikasjon vil det legges vekt på arbeidserfaring fra praktisk samfunnsarbeid og/eller erfaring med ledelse/ arbeid i prosjekter som baserer seg samfunnsarbeids perspektiver/metodikk. Pedagogisk kompetanse er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk, i tillegg til god IKT-kompetanse. Det er en fordel med interesse for og/eller erfaring med e-læring (eller studentaktive læringsformer). Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ, ha gode formidlingsevner og evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer. Dersom den som blir tilsatt ikke har formell pedagogiske kompetanse eller solid erfaring fra undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato. Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig som førsteamanuensis / førstelektor for inntil 1 år med sikte på kvalifisering og fast tilsetting. Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig tilsetting for inntil to år som høgskolelektor.       Slik søker du Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk nå” på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Søknaden må også inneholde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under "Vedlegg" i søknadsprosessen. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Lønnsvilkår Stillingen lønnes i stillingskode kode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til pensjonskassen. Generell informasjon Den som blir tilsatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endret. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift. Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette. Hjemmeside Kontaktperson Instituttleder, Svanaug Fjær Telefon: + 47 55 58 57 53  Mobil:  +47 91 88 97 44
Høgskulen på Vestlandet Bergen, Norge
11/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Høgskulen på Vestlandet (HVL), avdeling for ingeniør- og naturfag søkjer etter  fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i bygg og anlegg med arbeidsstad ved campus Førde. Avdeling for ingeniør og naturfag har omlag 400 studentar og 40 tilsette. Avdelinga består av Institutt for ingeniør og teknologifag på Campus Førde, og Institutt for naturfag på Campus Sogndal. Institutt for ingeniør og teknologifag har om lag 35 tilsette, og tilbyr bachelorstudium i Fornybar energi, Geologi og geofarre, Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur og masterprogram i Climate Change management.  Arbeids -  og ansvarsområde Ingeniørstudiet i bygg og anlegg ved Campus Førde vart starta opp hausten 2016, og vert gjennomført i lag med byggfag ved HVL Campus Bergen. Arbeidsoppgåvene for stillinga vil vere knytt til undervisning og rettleiing av bacheloroppgåver og andre prosjektoppgåver innanfor konstruksjons- og infrastrukturfag. Det kan også vere aktuelt med undervisning i andre emner innanfor ingeniørutdanninga. Forskings- og utviklingsarbeid på problemstillingar med relevans til fagområdet ligg også til stillinga, i tett samarbeid med regionalt næringsliv, bransjeorganisasjonar og resten av fagmiljøet i HVL. Søkjaren bør skissere aktuelle forskingsområde i søknaden.  Ca 80% av stillinga vil vera knytt til undervisning og forsking og ca 20% til koordinering og utvikling av studiet spesielt med omsyn til samhandlinga med Campus Bergen. Kvalifikasjonar Den som vert tilsett må ha bakgrunn innan bygg- og anleggsingeniørfaget, på mastergrad eller sivilingeniør-nivå. Det er ein fordel med doktorgrad eller tilsvarande kompetanse. Det vil bli lagt vekt på pedagogisk kompetanse og erfaring frå undervisningsarbeid samt relevant næringslivserfaring. Evne til samarbeid og nettverksbygging i høve til næringsliv og andre aktuelle samarbeidspartnare vil vera viktig. For tilsetjing som førsteamanuensis er kravet doktorgrad eller vitskapeleg kompetanse på tilsvarande nivå. For tilsetjing som førstelektor er krava kvalifikasjonar som samla er på nivå med førsteamanuensis, men vurderinga byggjer på eit breiare grunnlag. For tilsetjing som høgskulelektor er kravet hovudfag/mastergrad frå universitet/høgskule. Den som vert tilsett, vil måtte kunne undervise i dei sentrale emna innan bygg- og anlegg etter gjeldane studieplan, og vere med i arbeidet med å utvikle fagområdet og undervisningsopplegget. Stillinga krev gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide med andre fagdisiplinar og eksterne partar. Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar som fleksibilitet, evne til å ta initiativ og engasjement. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk. Dersom ein ikkje har norsk kunnskapar, krev vi fullføring av norskkurs «Bergenstest» på nivå 2 innan eitt år. Tilsette utan formell pedagogisk utdanning og som ikkje kan dokumentere tilsvarande kvalifikasjonar, vil kunne bli pålagt å gjennomføre kurs i pedagogikk. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju med prøveførelesing. Tilsetjingsvilkår Stillinga er løna etter Statens lønsregulativ for førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor etter ansiennitet og kompetanse. Høgskulen har tenestepensjonsordning og det vert trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse. Tilsetjing skjer på dei vilkår som følgjer av Lov om statens tenestemenn og dei reglement som til ei kvar tid gjeld i høgskulen. Den statlege arbeidsstyrken skal spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og å rekruttere personar med ulik nasjonal- eller etnisk bakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er ei IA bedrift. I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysingar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv ber om det. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje. Meir informasjon får du hos instituttleiar Eli Nummedal tlf. mobil: +47 48218755; eller dekan Stein Joar Hegland, stein.joar.hegland@hvl.no Søknad med CV, attestar og vitnemål skal sendast elektronisk via «Søk denne  stillinga» på denne sida. Legg ved publikasjonsliste, inkludert digitale kopiar  av opptil 10 vitskaplege arbeid. Vi ber om at det i søknaden vert oppgitt to  referansar der ein er frå siste arbeidsgjevar. Søknaden skal vise til relevant kompetanse og kvalifikasjonar (jf. ‘Arbeids - og  ansvarsområde’ og ‘Kvalifikasjonar’). Desse er direkte grunnlag for  sakkunnigkomiteen sitt vurderingsarbeid saman med CV/publikasjonsliste.  Innstilling av søkarar til tilsetjingsutvalet ved høgskulen vert gjort av ein  innstillingskomité ved avdelinga på grunnlag av sakkunnigkomiteen sitt  vurderingsarbeid samt intervju/prøveførelesing og referansesjekk.
Høgskulen på Vestlandet Førde, Norge