Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. 

10/11/2017
SØKNADSFRIST: 30.11.2017 Rådgiver, oppvekst og utdanning (143368) | Fylkesmannen i Hedmark   Fylkesmannen har ledig et engasjement  som rådgiver. Stillingen er plassert i Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Engasjementet er ledig for snarlig tiltredelse.  Stillingen er en midlertidig stilling tom 31.12.18, med mulighet for fast ansattelse. Oppgaver: Saksbehandling innenfor barnehage og opplæringssektoren. I tillegg vi stillingen bli tillagt oppgaver på satsingsområdet "Kultur for læring", så som publisering, møtereferater, innkallinger, praktisk arbeid i forbindelse med arrangementer, møter, konferanser m.m. I oppvekst- og utdanningsavdelingen har vi et sterkt fokus på helhet, sammenheng og samordning i oppvekstsektoren. Fylkesmannen har etablert en samordnings- og kompetansehevingssatsing, «Kultur for læring». Den som tilsettes forventes å bidra til realisering av denne satsingen. Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Kvalifikasjoner. 3 årig relevant høyere utdanning Det er en fordel med erfaring fra og/eller kjennskap til oppgaver i oppvekstsektoren og/eller offentlig sektor Gode datakunnskaper, med praktisk erfaring med data som arbeidsverktøy Personlige egenskaper: Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Vi kan tilby utfordrende oppgaver og et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver kr 482 000 - 537 000. Ansatte i staten har medlemsskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Anne Cathrine Holth tlf 62551405 / 93045414.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
26/10/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Fylkesmannen har ledig en fast stilling på planområdet. Stillingen er plassert i landbruksavdelingen. Sentrale arbeidsoppgaver vil  være:  Oppfølging av planfaglige, landbruksfaglige og landskapsmessige hensyn, med vekt på nasjonal jordvernpolitikk i arealforvaltningen. Dialog med utbyggere, kommuner, regional forvaltning og nasjonale myndigheter. Andre oppgaver innenfor avdelingens samlede ansvarsområde vil kunne bli tillagt stillingen.   Kvalifikasjoner:    Utdanning fra universitet eller høgskole fortrinnsvis på mastergradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse. Erfaring fra offentlig forvaltning, prosjektarbeid og/eller konsulentvirksomhet er ønskelig. Kjennskap til landbruket er en fordel Søker bør ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, evne til å ta initiativ og god gjennomføringsevne. Søkere må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, ha god rolleforståelse og bidra positivt til arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse. Landbruksavdelingen har kontorfellesskap og et tett samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling. Stillingen lønnes som rådgiver stillingskode 1434, lønnsspenn 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn kr 540 000 - 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til landbruksdirektør Haavard Elstrand tlf 41 62 42 02 eller assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen tlf 97 73 62 62 Om arbeidsgiveren Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. Landbruksavdelingen har i dag 24 medarbeidere. Avdelingen forvalter økonomiske og juridiske virkemidler innen jord- og skogbruket. Miljø- og arealforvaltning er andre sentrale oppgaver. Avdelingen samarbeider nært med departement og direktorat, annen regional forvaltning og øvrige aktører i verdikjeden, og har en sentral rolle i å videreutvikle landbruket og landbruksbasert virksomhet i landets tyngste landbruksregion .
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
26/10/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Fylkesmannen har ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap. Stillingene er plassert i Beredskaps- og administrasjonsavdelingen. Stillingen er ledig fra 1. august 2018.  Oppgaver: formidle nasjonale mål innen samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet utføre systemrettet tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene veilede regionale og lokale myndigheter innenfor temaet samfunnssikkerhet og beredskap delta i Fylkesmannens egen beredskap yte bistand i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser i kommuner og offentlige regionale etater ivareta samfunnssikkerhet i plansaker delta i arbeidet med planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser oppgaver innenfor sikkerhetsområdet oppgaver innenfor rammen av totalforsvaret delta i andre samfunnssikkerhets- og beredskapsoppgaver Kompetanse: relevant høgskole/universitetsutdanning innen samfunnssikkerhet og beredskap erfaring fra beredskapsrelatert planarbeid og operativt stabsarbeid tilknyttet kriseledelse, gjerne fra statlig eller kommunal sektor god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Den som tilsettes må kunne nytte moderne dataverktøy, og gjerne erfaring fra digital publisering det er ønskelig med plankompetanse etter plan- og byggningsloven og kunnskap om statlig og kommunal virksomhet. Egenskaper: gode formidlings- og samarbeidsevner, og evne til aktiv deltagelse i en utadrettet arbeidsform. gode evner til å arbeide analytisk og systematisk. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetsloven. Vi kan tilby utfordrende oppgaver og et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Stillingen vil kreve reisevirksomhet. Stillingen lønnes som rådgiver kr 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver kr 540 000- 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Knut Anders Fossum telf 62551105 / 91778563 eller seniorrådgiver Johan Neby telf 62551109 / 95252875. Om arbeidsgiveren Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 11 departementer og 8 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. Fylkesmannen har et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i fylket, og skal arbeide aktivt for å fremme og bedre evnen til krisehåndtering på lokalt og regionalt nivå. Samtidig skal Fylkesmannen samordne behandlingen av beredskapsspørsmål innen alle sektorer i fylket, og aktivt støtte og veilede kommunene innenfor området. Fylkesmannen har i dag 5 årsverk knyttet til beredskap. Beredskaps- og administrasjonavdelingen har 18 ansatte.
Fylkesmannen i Hedmark
26/10/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Hos Fylkesmannen i Hedmark er det ledig et engasjement (1 år) med mulighet for fast tilsetting sområdgiver/seniorrådgiver. Stillingen er plassert i miljøvernavdelingen og ønskes besatt snarest. Stillingen vil bli tillagt oppgaver innen rovviltforvaltning. Etter behov og kvalifikasjoner kan det også bli aktuelt å utføre andre oppgaver innen miljøvernområdet. Det kreves høyere utdannelse fra høyskole eller universitet (mastergrad eller tilsvarende) innenfor det aktuelle fagområdet. Vedkommende som tilsettes må ha førerkort. Ønskede kvalifikasjoner: Kompetanse innen biologi eller naturforvaltning Relevant erfaring fra offentlig forvaltning Gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig God skriftlig og muntlig framstillingsevne Initiativrik og utadvendt med pedagogiske evner Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Interessante arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig utvikling Moderne kontorlokaler nær offentlig kommunikasjon Stillingen avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 lønnsspenn 520 000-570 000 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn 540 000-625 000.  Medlemsskap i Statens pensjonskasse.  Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til miljøverndirektør Jørn Berg, tlf. 62 55 11 72 eller ass. miljøverndirektør Kristine Schneede, tlf. 62 55 11 71. Om arbeidsgiveren Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. Miljøvernavdelingen har i dag 20 tilsatte og arbeider med saker innenfor forurensning, forvaltning av verneområder, rovvilt, artsforvaltning, kartlegging av biologisk mangfold, vassdragsforvaltning og arealforvaltning.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
26/10/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Fylkesmannen har ledig ett års vikariat i 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap. Stillingene er plassert i Beredskaps- og administrasjonsavdelingen. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen lyses ut med mulighet for fast tilsetting.  Oppgaver: formidle nasjonale mål innen samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet utføre systemrettet tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene veilede regionale og lokale myndigheter innenfor temaet samfunnssikkerhet og beredskap delta i Fylkesmannen sin egenberedskap yte bistand i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser i kommuner og offentlige regionale etater ivareta samfunnssikkerhet i plansaker delta i arbeidet med planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser oppgaver innenfor sikkerhetsområdet oppgaver innenfor rammen av totalforsvaret delta i andre samfunnssikkerhets- og beredskapsoppgaver Kompetanse: relevant høgskole/universitetsutdanning innen samfunnssikkerhet og beredskap erfaring fra beredskapsrelatert planarbeid og operativt stabsarbeid tilknyttet kriseledelse, gjerne fra statlig eller kommunal sektor. det er ønskelig med plankompetanse etter plan- og byggningsloven og kunnskap om statlig og kommunal virksomhet god skriftlig og muntlig framstillingsevne, den som tilsettes må kunne nytte moderne dataverktøy, og gjerne erfaring fra digital publisering Egenskaper: gode formidlings- og samarbeidsevner, og evne til aktiv deltagelse i en utadrettet arbeidsform  gode evner til å arbeide analytisk og systematisk. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetsloven. Vi kan tilby utfordrende oppgaver og et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Stillingen vil kreve reisevirksomhet. Stillingen lønnes som rådgiver kr 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver kr 540 000- 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Knut Anders Fossum telf 62551105 / 91778563 eller seniorrådgiver Johan Neby telf 62551109 / 95252875. Om arbeidsgiveren Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 11 departementer og 8 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. Fylkesmannen har et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i fylket, og skal arbeide aktivt for å fremme og bedre evnen til krisehåndtering på lokalt og regionalt nivå. Samtidig skal Fylkesmannen samordne behandlingen av beredskapsspørsmål innen alle sektorer i fylket, samt aktivt støtte og veilede kommunene innenfor området. Fylkesmannen har i dag 5 årsverk knyttet til beredskap. Beredskaps- og administrasjonavdelingen har 18 ansatte.  
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
26/10/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Fylkesmannen i Hedmark har ledig et 6 måneders engasjement som arkivmedarbeider, med mulighet til forlengelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland skal slås sammen til ett embete fra 01.01.2019. I den forbindelse er det mange oppgaver som arkivet skal jobbe med, i tillegg til den daglige drift. Oppgaver: Klargjøringen av papirarkiv for avlevering til Arkivverket vil være hovedoppgaven, men også bistand til daglig drift. Kompetanse: Det er ønskelig med arkivfaglig kompetanse. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Stillingen lønnes som førstesekretær LR 10, kr 344  700 - 376 000 , eller konsulent LR 1, kr 366 400 - 404 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Knut Anders Fossum telf 62551105 / 91778563 eller arkivleder Anne Lene Rambøl telf 62551046 / 41101742 Om arbeidsgiveren Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 11 departementer og 8 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. Arkivet har 4 årsverk, og er en del av Beredskaps- og administrasjonsavdelingen. Avdelingen har 18 ansatte.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
26/10/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Fylkesmannen har ledig en fast stilling for jurist med arbeidsoppgaver innenfor skole- og barnehageområdet. Stillingen er plassert i Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Oppgaver: Klagesaksbehandling, tilsyn og oppfølging etter tilsyn på barnehage- og skoleområdet Utviklingsoppgaver Veiledning og forvaltning Andre aktuelle oppgaver kan også legges til stillingen Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. I oppvekst- og utdanningsavdelingen har vi et sterkt fokus på helhet, sammenheng og samordning i oppvekstsektoren.Fylkesmannen har etablert en samordnings- og kompetansehevingssatsing, Kultur for læring . Den som tilsettes forventes å bidra til realisering av denne satsingen. Kvailifikasjoner. Det kreves høyere utdanning som jurist og erfaring fra forvaltningsoppgaver. Det er en fordel om vedkommende har erfaring fra oppgaver i oppvekstsektoren. Personlige egenskaper: Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner God muntlig og skriftlig fremstillingsevne  Vi kan tilby utfordrende oppgaver og et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Stillingen vil kreve reisevirksomhet. Stillingen lønnes som rådgiver kr 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver kr 540 000- 625 000. Medlemsskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Anne Cathrine Holth tlf 62551405 / 93045414. Om arbeidsgiveren   Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. Oppvekst- og utdanningsavdelingen har veilednings- og forvaltningsoppgaver i forhold til kommunene/fylkeskommunen etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet. Avdelingens oppgaver er innenfor barnehage og opplæringssektoren. Avdelingen samarbeider med aktuelle parter innenfor sin sektor og er en viktig aktør i arbeidet med å utvikle en god kultur for læring i Hedmark som gir alle barn/unge/elever et optimalt læringsutbytte.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
26/10/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Fylkesmannen har ledig et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til fagområdene miljø, beitebruk og rovvilt. Vikariatet er ledig for ett år, med mulighet for fast tilsetting. Stillingen er plassert i landbruksavdelingen, og vil inngå i et aktivt faglig miljø i avdelingen. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:  Miljøforvaltning i jordbruket, herunder oppfølging av Regionalt Miljøprogram for jordbruket i Hedmark. Oppfølging av landbruks- og miljøpolitiske hensyn i forvaltningen av rovvilt i Hedmark. Sekretariatsfunksjon for den regionale rovviltnemnda Kontakt med næringa og næringas organisasjoner, kommunal og regional forvaltning og nasjonale myndigheter. Andre oppgaver innenfor avdelingens samlede ansvarsområde vil kunne bli tillagt stillingen.  Kvalifikasjoner:   Utdanning fra universitet eller høgskole fortrinnsvis på mastergradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse, innen naturforvaltning eller landbruk Erfaring fra offentlig forvaltning og prosjektarbeid er ønskelig God kjennskap til landbruket er en fordel Søker bør ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, evne til å ta initiativ og god gjennomføringsevne. Søkere må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, ha god rolleforståelse og bidra positivt til arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse. Landbruksavdelingen har kontorfellesskap og et tett samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling. Stillingen lønnes som rådgiver stillingskode 1434, lønnsspenn 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn kr 540 000 - 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til landbruksdirektør Haavard Elstrand tlf 41 62 42 02 eller assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen tlf 97 73 62 62 Om arbeidsgiveren   Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. Landbruksavdelingen har i dag 24 medarbeidere. Avdelingen forvalter økonomiske og juridiske virkemidler innen jord- og skogbruket. Miljø- og arealforvaltning er andre sentrale oppgaver. Avdelingen samarbeider nært med departement og direktorat, annen regional forvaltning og øvrige aktører i verdikjeden, og har en sentral rolle i å videreutvikle landbruket og landbruksbasert virksomhet i landets tyngste landbruksregion.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge