Austrheim kommune

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.

Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Statoil Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.

08/11/2017
SØKNADSFRIST: 05.12.2017 Det er ledig ei 75% vikariat som sjukepleiar gjeldande frå og med 01.03.18 til og med 28.02.19. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sanseahage. Sjukeheimen har 37,24 årsverk fordelt på 63 personer. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri består av 9 personer fordelt på 4,27 årsverk. Heimesjukepleien har 13,61 årsverk fordelt på 24 personer. I tillegg administrerer dei støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke og starta februar 2013. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter og ca. 20 årsverk fordelt på 40 personar.  Arbeidsoppgåver Stillinga er på Nordliheimen og innheldt arbeid på dag, kveld og 3. kvar helg. Krav til kompetanse Autorisasjon som sjukepleiar. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP/SPK. Informasjon om stillinga For nærare opplysningar kontakt avdelingsleiar Monika Kvamme på telefon 56 16 20 40. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Monika Kvamme Leiar PLOMS E-post  monika.kvamme@austrheim.kommune.no   Mobil 91865391 Arbeid 56162040
Austrheim kommune Austrheim, Norge
08/11/2017
SØKNADSFRIST: 05.12.2017 Frå 01.01.2018 til og med 31.07.2018 vil det bli ledig mellombels ei 60 % fagarbeidar /assistent stilling. Opplysninger avdeling Austrheim kystbarnehage stod ferdig i 2013 og er ein av dei to kommunale barnehagane i Austrheim. Barnehagen har i dag 103 barn som er fordelt på 6 avdelingar. Det er 37 tilsette, og personalet er jamt fordelt mellom barnehagelærarar, fagarbeidarar og assistentar. Me er stolt og fornøyd med utforminga av den nye barnehagen. Det er gode, lyse og praktiske lokale som er med på å gjera kvardagen lettare. Avdelingane har eit stort opphaldsrom , i tillegg gode leikerom for å ivareta barna sin leik. Alle avdelingane har eigen inngang med eigen grov - og fingarderobe.  Rundt oss har me, for utan ein fantastisk leikeplass, flotte skogsområde, turstiar og gangavstand til sjø. Om du er glad i uteliv så er Austrheim kystbarnehage noko for deg. Barna er ute store delar av dagen og me ynskjer gje barna gode oppleving og la dei erfare det beste med kystkommunen Austrheim, naturen.   Krav til kompetanse Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Assistentar med erfaring frå barnehage kan også søkje. Personlege eigenskaper Me ynskjer personale som kvar dag møter barna med varme, omsorg og engasjement. Store deler av personalgruppa har gjennomført Duå, De utrolige årene, og dette er ein viktig reiskap i arbeidet for å ivareta borna. I ein travel kvardag er me avhengige av personale som gjennomfører aktiviteter som samsvarar barnehagen sine mål og føresetnader. Ein som samarbeider, er kreativ og arbeider sjølvstendig, som arbeider for å gje borna ei rik og allsidig utvikling og motiverer til leik og læring. Informasjon om stillinga For nærare opplysningar kontakt styrar Britt Ystebø tlf. 56 16 21 70. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP/SPK. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Britt Ystebø Styrar Austrheim kystbarnehage E-post  britt.ystebo@austrheim.kommune.no   Mobil 91812728
Austrheim kommune Austrheim, Norge
24/10/2017
SØKNADSFRIST: 13.11.2017 Austrheim kommune lyser med dette ut 100% stilling som allmennlege i spesialisering. Stillinga er ledig frå 01.01.2018 til og med 31.12.2020. Når permisjonstida er over, vil det bli lyst ut ein tredje fastlegeheimel ved legekontoret. Kommunen har søkt om å knyta stillinga til ALIS vest prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Dette er eit prosjekt leia av Bergen kommune for spesialistutdanning  av allmennlegar. Dersom du har spørsmål om ALIS-programmet, kan du sjekke på denne linken: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/informasjon-til-fastleger/11145  Opplysninger avdeling Stillinga er knytt til Austrheim legekontor som i dag har 2 fastlegeheimlar og tilknytt 2 turnuslegar.  Austrheim Legekontor har velutstyrte lokale, det er knytt fem hjelpepersonell til kontoret. Legekontoret nyttar Infodoc journalsystem. I Helseavdelinga er det også psykiatrisk sjukepleiar, psykolog, helsesøstre, jordmor og kommunal og privatpraktiserande fysioterapeutar.  Som kommunelege i Austrheim vert du ein del av legevaktsamarbeidet som er organisert gjennom Nordhordland Legevakt i Knarvik. Her vil du gå inn i ein legevaktsturnus.  Arbeidsoppgåver - ansvar for listepasientar på fellesliste for kontoret - felles ansvar for legevakt på dagtid - deltakarplikt i legevakt/ansvar for legevaktturnus Offentlege helseoppgåver som kan vere: - tilsynslege ved sjukeheimen - helsestasjonslege - rettleiing av turnuskandidat Krav til kompetanse Vi søkjer etter ein fagleg dyktig lege med gode personlege eigenskapar som høver for praktisering av god legeteneste. Du må også ha: - godkjent norsk autorisasjon som lege - fullført turnusteneste eller fått godkjent tilsvarande teneste av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som gjer det mogeleg å praktisere som fastlege - ha refusjonsrett frå Helfo - gode samarbeids- og kommunikasjonsevner - god norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. Språknivå vert vektlagt i tilsetjingsprosessen - godkjent politiattest Kvalifikasjonskrav Vi søkjer etter ein fagleg dyktig lege med gode personlege eigenskapar som høver for praktisering av god legeteneste. Du må også ha: - godkjent norsk autorisasjon som lege - fullført turnusteneste eller fått godkjent tilsvarande teneste av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som gjer det mogeleg å praktisere som fastlege - ha refusjonsrett frå Helfo - kjennskap til norsk helselovgjeving, ASA avtalen og fastlegeforskrifta - førarkort Personar som i løpet av dei tre siste åra har hatt opphald i minst tre månader i land med høg førekomst av tuberkolose, må ved tilsetjing legge fram godkjend tuberkulinprøve som ikkje er eldre enn tre månader. Informasjon om stillinga For nærare opplysningar, ta kontakt med kommuneoverlege Peter Kubon tlf. 56 16 82 00 eller Austrheim kommune 56 16 20 00. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP. ALIS-legen skal ha ei fastløna stilling som lege i kommunen. Løn etter avtale. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Vår ref: 231 Kontakter Olav Mongstad Assisterande rådmann E-post  olav.mongstad@austrheim.kommune.no   Mobil 91374696   Peter Kubon Kommuneoverlege/helseleiar E-post  peter.kubon@austrheim.kommune.no     Arbeid 56168200
Austrheim kommune Austrheim, Norge