Nord universitet

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på bioøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatt fordelt på ni studiesteder.

Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are committed to delivering relevant educational programmes and research, with a focus on bioeconomics, innovation and entrepreneurship, and welfare, health and education. Nord University has 12,000 students and 1,200 employees at nine study locations in central and northern Norway.

26/10/2017
SØKNADSFRIST: 24.11.2017 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag  (FLU) er en av fem faglige enheter ved Nord universitet. Ved fakultetet kan du studere for å bli lærer, barnehagelærer, faglærer eller ta bachelor i idrett eller bachelor i engelsk. Fakultetet tilbyr mastergrader i tilpasset opplæring (med ulike fordypninger), logopedi, idrett, musikkvitenskap, profesjonsrettet naturfag, profesjonsrettet pedagogikk og praktisk kunnskap. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultetets tilsatte er fordelt mellom studiesteder Levanger, Bodø og Nesna. Forskningen ved fakultetet er relatert til lærerprofesjonen og kunst- og kulturfag med tematikk som fleksibel læring, læreren som kulturbærer, spesialpedagogikk, matematikkundervisning og læring, lesing skriving og muntlig språk (LSM). For mer informasjon, se fakultetets nettsider:  Nord.no/FLU Om stillingen Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), lyser ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i sørsamisk fra 01.12.2017. Nord universitet tilbyr studier i sørsamisk på ulike nivåer og til ulike målgrupper. Nord universitet har ambisjon om å utvikle en femårig master basert på Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning (sørsamisk/lulesamisk). Her vil sørsamisk inngå som et av de obligatoriske fagene. Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å tilsette i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å tilsette fast i stilling som universitetslektor, søkere som har påbegynt eller planer om doktorgrad, eller søkere som har påbegynt kvalifisering for førstelektor. Det forventes at den som tilsettes oppnår førstestillingskompetanse etter nærmere avtale med arbeidsgiver. Stillingen har kontorsted i Levanger. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, og dette åpner store muligheter for samarbeid mellom fagfolk i Nord universitet uansett geografisk plassering. Spesielt viktig for denne stillingen er samarbeidet med fagmiljøet knyttet til lulesamisk i Nordland. Arbeidsoppgaver Undervisning, veilednings- og vurderingsarbeid Arbeid med fagplaner, nyutvikling og revidering av eksisterende planer Meritterende forskningsarbeid Søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter sammen med kollegaer Koordineringsoppgaver knyttet til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid Videreutvikling av fakultetets undervisningstilbud sammen med kolleger Kvalifikasjonskrav For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarende. For tilsetting i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergradi relevant fagområdet og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. For tilsetting i stilling som universitetslektor kreves høyere grads utdanning ved universitet, høgskole eller tilsvarende relevant fagområde. Det forutsettes kjennskap til det sørsamiske samfunnet og evne til å bruke språket på morsmålsnivå. Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet. Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på Relevant forskningsarbeid Undervisning og veiledning på universitets-/høgskolenivå Interesse for bruk av IKT i undervisningssammenheng. God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger Personlig egnethet Vi tilbyr: Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009, for universitetslektor. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse. God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Prodekan Egil Solli, e-post:  egil.solli@nord.no , tlf. 74 02 27 66. Søknad Søknad sendes elektronisk innen 24. november 2017. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning. Den elektroniske søknaden skal inneholde: Søknadsbrev Fullstendig curriculum vitae CV (som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter) Kopi av vitnemål og attester Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon / akademisk arbeid Fullstendig kopier av et utvalg på maksimum 10 av søkerens mest relevante publikasjoner / akademiske arbeid som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.  Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristen utløp bli opprettet en intern sorteringskomite, for å vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
Nord universitet Levanger, Norge