Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Haugesund
Type jobb:Høgskole/Universitet, Stipendiat
Jobbtittel:Høgskulen på Vestlandet - Stipendiatstillinger innen området kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, helsefag
Søknadsfrist:15.08.2017
Arbeidsgiver:Høgskulen på Vestlandet
Stillingsbeskrivelse:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger. HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Stipendiatstillinger innen området kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, helsefag

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to stipendiatstillinger. Stillingene er knyttet til Avdeling for helsefag (AHF), i nærregion Haugesund og Stord. Stipendiatstillingene er innen området kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester.

Avdeling for helsefag (AHF) har ca. 1000 studenter og over 70 ansatte. Avdelingen er organisert på to campus, i Haugesund og på Stord, og er en del av et fakultet for helse- og sosialfag i Høgskulen på Vestlandet.


Vi tilbyr bachelorgrad i sjukepleie på begge campus og vi har et bredt videreutdanningstilbud. I tillegg tilbyr vi mastergrad i klinisk helse- og omsorgsvitenskap og mastergrad i helseledelse.

Ansvars- og arbeidsområde

Tilsettingsperiode er inntil fire år med 25 % pliktarbeid. Den overordnende målsettingen og fellesnevner for de to stipendiatstillingene vil være å bidra til økt forskningskompetanse og kunnskap rettet mot utøvende helse- og omsorgstjenester og da særlig med fokus på kommunalt nivå. Prosjektene bør ta sikte på å studere konkrete og relevante problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten i kommunal sektor, og gjerne innebære samhandling innen kommunal sektor eller mellom kommunal sektor og helseforetakene. Den enkelte stipendiatstilling bør fortrinnsvis knyttes til et av følgende prosjekter:

«Trygg legemiddelbruk»

Uheldig og direkte feil legemiddelbruk forårsaker mange dødsfall i Norge hvert år. Eldre som bruker mange legemidler er spesielt utsatt og det er tydelige nasjonale føringer for å redusere uhensiktsmessig bruk av legemidler både i sykehjem og hjemmetjeneste. Målet med prosjektet er å bidra til optimalisering av legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering og dermed bidra til bedre pasientbehandling. Stipendiatstillingen inngår i etablering av forskergruppen “Trygg legemiddelbruk” ved HVL.

Kontaktperson: Professor Monica Hermann, monica.hermann@hvl.no

«Brukermedvirkning for hjemmeboende personer med demens»

Målet med prosjektet er å la personer med demens og deres pårørende skal medvirke i utviklingen av et nytt kommunalt tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende, herunder et nytt ressurssenter for denne pasientgruppen og deres pårørende. Prosjektet har sin hovedforankring på Senter for omsorgsforskning Vest (SofV).

Kontaktperson: Professor Christine Øye, christine.oye@hvl.no

«Recovery-orientering av helsetjenester innen psykisk helse»

De psykiske helsetjenestene har stort fokus på «recovery-orientering» av tjenestene og det ansettes personer som selv har erfaring som pasienter/brukere av psykiske helsetjenester. Disse «erfaringsmedarbeiderne» får litt ulike roller og oppdrag, og det er lite kunnskap om hvordan disse ansettelsene kan bidra til kvalitet i tjenestene og om slike ansettelser bidrar til «recovery-orientering» av tjenestene.

Kontaktperson: Førsteamanuensis Kristin Ådnøy Eriksen, kristin.eriksen@hvl.no

Kvalifikasjoner

Søkere må ha mastergrad/hovedfag innenfor et fagområde som er relevant for et av prosjektene og for helsefagutdanningene generelt sett. Karakterene må være så gode at de kvalifiserer til opptak på PhD studie.

Sakkyndig vurdering

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskulen på Vestlandet, nærregion Stord/Haugesund. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne. Søkerens prosjektplan/skisse til prosjektplan samt eventuelle tidsskriftsartikler og andre skriftlige arbeider vil danne grunnlag for vurderingen. I tillegg vil undervisningserfaring og personlig egnethet bli vektlagt hvor søkeren må kunne vise til god gjennomføringskraft, samarbeidsevne og evne til å kunne arbeide selvstendig. Aktuelle søkere vil deretter bli kalt inn til intervju og må der regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Vi tilbyr

Lønnsvilkår: Stillingene blir lønnet etter Statens lønnsregulativ, stipendiat kode 1017. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Skisse til prosjektplan skal sendes inn sammen med søknaden. Denne utlysningen utgjør den første av to faser. I den første fasen må søkeren kort skissere og begrunne en idé for et doktorgradsprosjekt med rammer som skissert i denne utlysingen, kort gjøre rede for i hvilken grad og hvordan kandidatens faglige profil og bakgrunn passer med det faglege fokuset i relevant FoU- verksemd ved HVL (maks 5 sider). De kandidatene som blir tatt ut til neste runde må skrive en fullstendig søknad med plan for stipendiatprosjektet som blir vurdert av en kommisjon. Planen skal inneholde en litteraturgjennomgang som viser at søkeren kjenner fagfeltet. Søkere som går videre til runde to vil få tilsendt utfyllende informasjon om videre prosess.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet, skal først sendes etter eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på et doktorgradsprogram.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.
Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget.

Andre opplysninger

Det er utarbeidet en eigen stipendiathandbok som gir en samlet oversikt over stipendiatens rettigheter og plikter ved Høgskulen på Vestlandet.Den som blir ansatt, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er en IA-bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet, nærregion Stord/Haugesund:

Dekan Georg Førland: georg.forland@hvl.no / 52702636

[ Send søknad ]

Søknadsfrist: 15.08.2017


HVL ukens1
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt