25/10/2017

Førsteamanuensis/førstelektor i markedsføring

  • Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskole - Universitet Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.12.2017

Ved Handelshøyskolen HSN er det fra 01.08.18 ledig 1 – 2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen markedsføring. Tiltredelse fra 01.08.2017 eller annen dato etter avtale.

 Stillingene er knyttet til Institutt for økonomi og IT og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Bø.

 Ansvar og arbeidsoppgaver
Den/de som tilsettes vil få ansvaret for undervisning og veiledning av studenter i markedsføringsemner samt forskning og utviklingsoppgaver i tilknytning til fagområdet. Videre forventes det at søkerne deltar i nasjonale og internasjonale faglige nettverk

 Arbeidsoppgavene for stillingen vil være undervisning og veiledning på bachelornivå og masternivå innen­for eksisterende og framtidige studietilbud, studieplanutvikling, samt relevante forsknings- og utviklingsoppgaver. Internasjonale prosjekter både innen forskning, utvikling og utdanning samt deltagelse i nettverk vil også være en del av arbeidsoppgavene for stillingen(e).

 Det forventes at den/de som tilsettes kan bidra med veiledning innen studentbedrift, internship, bachelor- og masteroppgaver. Videre er det forventet at den/de som tilsettes bidrar aktivt med nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt, bidrar til instituttets samhandling med næringslivet i regionen, og deltar i videreutvikling av instituttets studietilbud.

 Administrative oppgaver er en del av arbeidsplikten for samtlige ansatte.

 Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt er aktuelle oppgaver, samt at undervisning ved andre institutter kan også bli aktuelt.

 Høgskolen har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

 Kvalifikasjoner
Den/de som tilsettes må ha høyere utdanning innen markedsføring. Det vil bli lagt vekt på gode kvalifikasjoner i grunnleggende markedsføring, internasjonal markedsføring, konsumentadferd og relasjonsmarkedsføring. Relevant yrkeserfaring, pedagogisk og administrativ erfaring, vitenskapelig kompetanse, samt gode samarbeidsevner, effektivitet og arbeidskapasitet vil bli tillagt stor vekt.

 Det vil videre bli lagt vekt på praktisk erfaring innen fagområdet, erfaring med faglig utvikling og forskning.

 Det vil bli vektlagt internasjonal erfaring innen markedsføring, knyttet til forskning og utdanning samt at næringslivserfaring vil bli tillagt vekt. Det er en fordel med kjennskap til markedsføring av reiseliv.

 Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

 Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

 Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

 For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

 Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

 Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

 Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

 Lønn

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

 I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Helge Gjermund Kaasin (mobil 908 82 350) ved Institutt for økonomi og IT kontaktes.

 Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden: 

  1. attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  2. vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
  3. liste over vitenskapelige publikasjoner
  4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
  5. kontaktinformasjon til tre referanser

 Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå