26/10/2017

Rådgiver/seniorrådgiver, miljø og beitebruk/rovvilt, vikariat

  • Fylkesmannen i Hedmark
  • Hamar, Norge
Landbruk - Skogbruk - Fiske Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 23.11.2017

Fylkesmannen har ledig et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til fagområdene miljø, beitebruk og rovvilt. Vikariatet er ledig for ett år, med mulighet for fast tilsetting.

Stillingen er plassert i landbruksavdelingen, og vil inngå i et aktivt faglig miljø i avdelingen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 

  • Miljøforvaltning i jordbruket, herunder oppfølging av Regionalt Miljøprogram for jordbruket i Hedmark.
  • Oppfølging av landbruks- og miljøpolitiske hensyn i forvaltningen av rovvilt i Hedmark.
  • Sekretariatsfunksjon for den regionale rovviltnemnda
  • Kontakt med næringa og næringas organisasjoner, kommunal og regional forvaltning og nasjonale myndigheter.
  • Andre oppgaver innenfor avdelingens samlede ansvarsområde vil kunne bli tillagt stillingen.

 Kvalifikasjoner:  

  • Utdanning fra universitet eller høgskole fortrinnsvis på mastergradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse, innen naturforvaltning eller landbruk
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og prosjektarbeid er ønskelig
  • God kjennskap til landbruket er en fordel

Søker bør ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, evne til å ta initiativ og god gjennomføringsevne. Søkere må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, ha god rolleforståelse og bidra positivt til arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse. Landbruksavdelingen har kontorfellesskap og et tett samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling.

Stillingen lønnes som rådgiver stillingskode 1434, lønnsspenn 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn kr 540 000 - 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden.

Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til landbruksdirektør Haavard Elstrand tlf 41 62 42 02 eller assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen tlf 97 73 62 62

Om arbeidsgiveren

 Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Landbruksavdelingen har i dag 24 medarbeidere. Avdelingen forvalter økonomiske og juridiske virkemidler innen jord- og skogbruket. Miljø- og arealforvaltning er andre sentrale oppgaver. Avdelingen samarbeider nært med departement og direktorat, annen regional forvaltning og øvrige aktører i verdikjeden, og har en sentral rolle i å videreutvikle landbruket og landbruksbasert virksomhet i landets tyngste landbruksregion.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå