26/10/2017

Rådgiver / seniorrådgiver, beredskap

 • Fylkesmannen i Hedmark
Annet Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 23.11.2017

Fylkesmannen har ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap. Stillingene er plassert i Beredskaps- og administrasjonsavdelingen.

Stillingen er ledig fra 1. august 2018.

 Oppgaver:

 • formidle nasjonale mål innen samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet
 • utføre systemrettet tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene
 • veilede regionale og lokale myndigheter innenfor temaet samfunnssikkerhet og beredskap
 • delta i Fylkesmannens egen beredskap
 • yte bistand i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser i kommuner og offentlige regionale etater
 • ivareta samfunnssikkerhet i plansaker
 • delta i arbeidet med planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
 • oppgaver innenfor sikkerhetsområdet
 • oppgaver innenfor rammen av totalforsvaret
 • delta i andre samfunnssikkerhets- og beredskapsoppgaver

Kompetanse:

 • relevant høgskole/universitetsutdanning innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • erfaring fra beredskapsrelatert planarbeid og operativt stabsarbeid tilknyttet kriseledelse, gjerne fra statlig eller kommunal sektor
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Den som tilsettes må kunne nytte moderne dataverktøy, og gjerne erfaring fra digital publisering
 • det er ønskelig med plankompetanse etter plan- og byggningsloven og kunnskap om statlig og kommunal virksomhet.

Egenskaper:

 • gode formidlings- og samarbeidsevner, og evne til aktiv deltagelse i en utadrettet arbeidsform.
 • gode evner til å arbeide analytisk og systematisk.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetsloven.

Vi kan tilby utfordrende oppgaver og et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Stillingen vil kreve reisevirksomhet.

Stillingen lønnes som rådgiver kr 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver kr 540 000- 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden.

Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Knut Anders Fossum telf 62551105 / 91778563 eller seniorrådgiver Johan Neby telf 62551109 / 95252875.

Om arbeidsgiveren

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 11 departementer og 8 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Fylkesmannen har et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i fylket, og skal arbeide aktivt for å fremme og bedre evnen til krisehåndtering på lokalt og regionalt nivå. Samtidig skal Fylkesmannen samordne behandlingen av beredskapsspørsmål innen alle sektorer i fylket, og aktivt støtte og veilede kommunene innenfor området. Fylkesmannen har i dag 5 årsverk knyttet til beredskap. Beredskaps- og administrasjonavdelingen har 18 ansatte.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå